Звено „Майка и бебе“

Представяне

Звено „Майка и бебе“ е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване на бременни момичета и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа. 

Услугата включва: осигуряване на подслон за двойката майка-дете; индивидуална работа с майката за развиване на социалната компетентност – умения за гледане и възпитаване на детето, умения за решаване на проблеми и затруднения, умения за търсене на работа, умения за общуване и междуличностни взаимодействия, умения за независимост; информиране и консултиране – правно, здравно, социално-педагогическо, психологическо, професионално и образователно; посредничество и застъпничество – трудово посредничество, образователно посредничество, пред здравни институции; работа с подкрепящи мрежи – посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, с бащата на детето, родителите на майката, разширеното семейство, подкрепяща среда.

В Звено „Майка и бебе“ се настаняват:

 • Двойката майка-дете, при която детето е в риск от изоставяне (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално положение, майки с деца, подложени на насилие);
 • Бременни в последните месеци на бременността в риск да изоставят детето си след раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/;
 • Двойка майка-дете в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в специализирана институция и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да може детето отново да се интегрира в семейството;
 • Всички гореизброени, които са били или са обект на насилие.

Услугите в Звено „Майка и бебе“ са предназначени за целевите групи деца и семейства, приоритетно от Община  Пловдив и близките й общини.

Социални услуги

В ЗМБ се предоставят:

 • специализирани услуги
 • превантивни и подкрепящи социални услуги. 

Специализирани социални услуги:

 • Осигуряване на подслон – осигуряване на временно настаняване в безопасна среда, близка до домашната, на бременни момичета или майки с деца до 3 год. в кризисна ситуация, пострадали от домашно насилие или жертва на трафик;
 • Информиране и консултиране – социално, здравно, психологическо, образователно и юридическо консултиране и подкрепа;
  • Застъпничество- осигуряване на защита и подкрепа на потребителите на СУ при отстояване на техните права и потребности;
  • Посредничество – трудово посредничество, образователно посредничество, пред здравни институции и други институции, организации и административни органи в интерес на двойката майка – дете; 
 • Обучение за придобиване на умения – умения за гледане и възпитаване на детето, умения за решаване на проблеми и затруднения, умения за търсене на работа, умения за общуване и междуличностни взаимодействия, умения за независимост;
 • Терапия – развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социалните умения, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, както и други дейности при риск от социално изключване.

Реализират се следните програми:

 • Програма „Щастието да бъдеш родител“
 • Програма „Открито за мъжа и жената” 
 • Програма „Бит и култура“ 
 • Програма „Кулинарни умения“ 
 • Програма „Социални умения“ 
 • Програма „Компютърна грамотност“ 
 • Програма „Време за мен“
 • Програма „Моят дом“

Екип

В Звеното работят социални работници и социални асистенти, като има възможност да се сформира МДЕ в който да вземат участие и други специалисти –психолог, юрист.

Повече на https://www.ksuds-plovdiv.org/teams/

Материална база

Добри практики

Контакти

ул. „Стою Шишков” № 1, 4000, Пловдив
тел: 032 633 911; факс: 032 633 911
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg