Информиране и консултиране

„Информиране и консултиране“ е дейност, в която участват специалист и дете, родител, грижещ се. Те заедно обсъждат и изследват проблеми и затруднения, които среща семейството като обмислят възможни решения и действия за преодоляването им.

Социалната услуга Информиране и консултиране е насочена към:

 • Деца и семейства в неравностойно социално положение;
 • За деца и семейства в риск 
 • Деца, жертви на насилие и техните семейства/обгрижващи;
 • Деца с поведенчески проблеми и техните семейства/обгрижващи;
 • Деца в институции и резидентни услуги и техните семейства; 
 • Деца, чиито родители са в ситуация на конфликт, на развод/раздяла и съществува риск от родителско отчуждение
 • Деца, участници в правни процедури и техните семейства;
 • Кандидати за осиновители и осиновители;
 • Кандидати приемни родители и приемни родители;
 • Семейства на близки и роднини;
 • Деца със специално потребности и техните семейства;
 • Деца в риск от отпадане от училище

Можете да потърсите подкрепа в Центровете за социални услуги към КСУДС – Пловдив: