Tерапия и рехабилитация

„Терапия“ е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други, както и социализиращи дейности за лица във висок риск от социално изключване. „Рехабилитация” е дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на деца със специални потребности.

Социалните услуги Терапия и рехабилитация са насочени към:

 • Деца и семейства в неравностойно социално положение;
 • За деца и семейства в риск 
 • Деца, жертви на насилие и техните семейства/обгрижващи;
 • Деца с поведенчески проблеми и техните семейства/обгрижващи;
 • Деца в институции и резидентни услуги и техните семейства; 
 • Деца, чиито родители са в ситуация на конфликт, на развод/раздяла и съществува риск от родителско отчуждение
 • Деца, участници в правни процедури и техните семейства;
 • Кандидати за осиновители и осиновители;
 • Кандидати приемни родители и приемни родители;
 • Семейства на близки и роднини;
 • Деца със специално потребности и техните семейства
 • Деца в риск от отпадане от училище

Можете да потърсите подкрепа в Центровете за социални услуги към КСУДС – Пловдив: