Oбщностна работа

„Общностна работа“ е съвкупност от дейности, които се осъществяват в уязвими общности или групи, насочена към превенция и защита, както и към стимулиране на общностното развитие.

Можете да потърсите подкрепа в Центровете за социални услуги към КСУДС – Пловдив:

Групови дейности:

  • Курс „Какво се случва с мен в пубертета” – предназначението на курса е да информира подрастващите за етапите, през които преминават в процеса на своето развитие и съпътстващите ги промени. Провежда се в две сесии, с времетраене по 45 минути, адаптиран за деца и младежи от 9 до 14 години.
  • Курс „Аз и другите” – предназначението на курса е да информира подрастващите за начините за разпознаване на насилието (включително видове насилие), причините, пораждащи го, начини за справяне. Курсът е адаптиран за ученици от 8 до 14 години. Провежда се в две сесии с времетраене по 45 минути.
  • Курс „Толерантност” – предназначението на този курс е да помогне на учениците да бъдат по-информирани и по-чувствителни и съпричастни към тези, които са различни. Да провокира у тях въпроси, свързани със собствените им представи и нагласи „ако аз съм на мястото на другия/ различния”. В продължение на две сесии се разглеждат темите толерантност – запознаване с понятията толерантност, видове дискриминация; толерантен ли съм? Предназначен е за деца от 2-ри до 4 клас. 
  • Група за подкрепа на осиновители