Застъпничество и посредничество

„Застъпничество” е дейност за подкрепа на дете или семейство да защити и да отстоява своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури. Чрез „Посредничество” се осъществява взаимодействие и координация между специалист от КСУДС и служители от други институции, организации и административни органи, за да се подкрепи дете или семейство при реализиране на своите права и потребности.

Социалните услуги Застъпничество и посредничество са насочени към:

 • Деца и семейства в неравностойно социално положение;
 • За деца и семейства в риск 
 • Деца, жертви на насилие и техните семейства/обгрижващи;
 • Деца с поведенчески проблеми и техните семейства/обгрижващи;
 • Деца в институции и резидентни услуги и техните семейства; 
 • Деца, чиито родители са в ситуация на конфликт, на развод/раздяла и съществува риск от родителско отчуждение
 • Деца, участници в правни процедури и техните семейства;
 • Кандидати за осиновители и осиновители;
 • Кандидати приемни родители и приемни родители;
 • Семейства на близки и роднини;
 • Деца със специално потребности и техните семейства
 • Деца в риск от отпадане от училище

Можете да потърсите подкрепа в Центровете за социални услуги към КСУДС – Пловдив: