Визия, мисия и цел

Визия: Всяко дете да расте в семейна или най-близка до семейната среда.

Мисия: Да подобряваме качеството на живот на децата и семействата, като предоставяме достъпни, високи качествени социални услуги; даваме гласност на проблемите на детството и предлагаме решения. 

Цел:

  • Да предоставя съвременни, ориентирани към детето и семейството, алтернативни на инситуционалната грижа, социални услуги в общността.
  • Да гарантира безплатен достъп до базов пакет от услуги за деца и семейства в неравностойно социално положение приоритетно от Община Пловдив, и от други общини /области само в случаите на достатъчно капацитет и при липсата на такива услуги в съответната община/ област;
  • Да подпомага и подкрепя деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения, за предотвратяване на изоставянето, институционализирането, неглижирането и малтретирането на деца.
  • Да работи за промяна на нагласите на обществото към уязвими групи деца и семейства и да налага недискриминативен подход към тях .
  • Да популяризира  правата на децата и да утвърждава добри практики за тяхното спазване.

Целеви групи, които КСУДС обхваща са :

  • Рискови групи деца и техните семейства

1. Деца и семейства в неравностойно социално положение;
2. Деца, за които съществува риск от изоставяне от техните семейства;
3. Бременни жени, за които има основателен риск да изоставят децата след раждането;
4. Майки с новородени, при които има основателен риск да изоставят децата след раждането;
5. Деца с увреждания и техните семейства;
6. Деца, жертви на насилие и техните смейства;
7. Деца в институции и техните семейства;
8. Деца с отклоняващо се поведение и техните семейства;
9. Деца на улицата и техните семейства и деца в риск от отпадане от училище или отпаднали от училище;
10. Деца, които не могат да останат в рождените си семейства или в друга семейна среда.


  • Други ползватели

1. Кандидат-осиновители и осиновители;
2. Кандидат-приемни родители и приемни родители;
3. Бременни жени;
4. Деца в предучилищна възраст;
5. Ученици.

КСУДС е с капацитет 172 места, разпределени както следва:
Център за обществена подкрепа – 100;
Звено „Майка и бебе” – 9;
Център за работа с деца на улицата и отпадащи от училище – 15;
Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности – 30;
Център за настаняване от семеен тип “Майка Тереза” – 15;
Център за настаняване от семеен тип “Детска къща” – 15