Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности

Представяне

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности / ЦСРИДСП/ предоставя услуги с цел гарантиране правото на всяко дете да води пълноценен живот. Капацитетът на услугата е 30 места.

Социални услуги

В ЦСРИ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ:

 • общодостъпни и специализирани,
 • превантивни, подкрепящи и възстановителни социални услуги. 

 

Общодостъпни социални услуги:

   • информиране и консултиране за реализиране на социални права и развиване на умения, 
   • превантивна общностна работа – работа в общността с цел превенция на рискове

Специализирани социални услуги:

 • Информиране и консултиране; информиране на родителите за съответното заболяване, предоставяне на специализирана литература, информация за учебни заведения и неправителствени организации и пр.; даване на обратна връзка към родителите за работата със съответното дете – обикновено това го прави всеки специалист, след провеждане на сесия, при нужда се провежда екипна среща с родител за обсъждане на работата с детето и постигнатите резултати.
 • Застъпничество и посредничество; осигуряване на достъп до различни услуги и информация, чрез свързване със специалисти, масови училища и детски градини, където вече учат деца със специални нужди; предоставяне на информация за работата на ведомства и организации, насоки за контакти с тях, придружаване на срещи или участия в срещи на семейството с представители на тези ведомства и организации, с цел овластяване на семейството;
 • Терапия и рехабилитация на деца със специални потребности и техните семейства;
    1. Терапевтични сесии за развитие на когнитивни, социални и образователни умения; провеждат се от социален работник; целят развиване на: уменията и познавателните способности на детето със специални потребности, базови умения за самообслужване и независим живот, социални умения и окуражаване на комуникацията.  
    2. Логопедична терапия; сесиите се провеждат от логопед; цели развитие на речеви и говорни умения, стимулиране на използването на речта; преодоляване на артикулационни нарушения. 
    3. Психологическо консултиране; сесиите се провеждат от психолог; цели преодоляване на различни проблеми;  работата се планира спрямо всяко конкретно дете; психологът работи с детето и/или с неговите родители (в случаите, когато е налична необходимост да се работи с детето и с родителите се ангажират двама психолози).
    4. Музикотерапия; сесиите се провеждат от музикотерапевт; целта е стимулиране на комуникацията с детето и развитие на сетивата му (за някои деца цел на музикотерапията е релаксиране и понижаване на хирепактивни прояви). 
    5. Двигателна рехабилитация и Боуен терапия; извършва се от рехабилитатор – цели подобряване на психомоторното и двигателното развитие; общоукрепваща гимнастика, упражнения за равновесие, упражнения с уреди, обучение в самостоятелно ходене, без чужда помощ. Сесиите се провеждат в присъствието на родител или придружител на детето.
    6. Група за подкрепа на родители на деца със специални потребности; терапевтична група, която се води от психотерапевт и психолог
 • Обучение за придобиване на умения.

 

Налична е възможност за организиране на групови дейности/курсове/обучения

 • Групи за деца, целящи развитие на различни умения
 • Група музикотерапия за деца
 • Група музикотерапия за деца 0-3 г. и техните родители с цел откриване на ранни маркери за отклонения от развитие в норма;
 • Група за подкрепа на родители/ група за взаимопомощ
 • Семинари, лекции за родители

 

Услугите в ЦСРИ на деца със специални потребности се предоставят приоритетно за деца от 1 до 12 години, живеещи на територията на Община Пловдив и близките общини и се ползват след подаване на заявление до Дирекция „Социално подпомагане“/Д“СП7 по местоживеене на детето и издаването на Направление за ползване на социални услуги от Д“СП”.

ЦСРИ ДСП е във възможност да организира и други групови дейности за възрастни и деца, в зависимост от отправената заявка и при наличие на минимум хора, необходими за провеждане на групова работа.

Екип

В ЦСРИДСП работи екип от социални работници, психолог, логопед, музикотерапевт и рехабилитатори. Екипът работи както с деца, които се отглеждат в семействата си, така и с деца, които са настанени в Центрове за настаняване от семеен тип и специализирани институции.

Повече на https://www.ksuds-plovdiv.org/teams/

Материална база

Добри практики

Контакти

ул. „Неофит Бозвели” № 38, 4000, Пловдив
тел: 032 658 165; факс: 032 658 163
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg