Достъп до услугите

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В КСУДС

 1. Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ – Пловдив работи с деца и семейства в неравностойно социално положение без значение на пол, етнос, раса, религия, култура, увреждане, ХИВ позитивност, приоритетно от Община Пловдив, и от други общини/ области само в случаите на достатъчно капацитет и при липсата на такива услуги в съответната община/ област.
 2. Всеки желаещ да ползва услуги в КСУДС може да бъде информиран и консултиран лично от специалистите на КСУДС и съвместно да се обсъди конкретния вид услуга, която е необходима за разрешаване на проблема, както и последващите действия за оформяне на необходимите документи.
 3. Предоставянето на услуги в КСУДС се извършва след получаване на направление от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето. При постъпване на сигнали от други професионални институции като: родилни и неонатологични отделения, болници, поликлиники, специализирани институции за деца, Областна пробационна служба, МКБППМН, Детска педагогическа стая, полиция, училища, детски градини, НПО, доставчици на социални услуги и др., същите се изпращат до Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето” по настоящ адрес на детето с оглед предприемане на мерки по компетентност и вземане на решение за издаване на направление за ползване на социални услуги.
 4. За децата и семействата, които се насочват с направление за ползване на социална услуга от ОЗД, трябва да бъде изготвена оценка на случая и план за действие. Оценката трябва да бъде актуална и да съдържа изчерпателна и ясна информация по случая.
 5. Планът за действие трябва да съдържа краткосрочна и дългосрочна реалистична цел, да посочва мястото и ролята на КСУДС сред другите доставчици в плана по случая /ако има такива/, какви услуги се очаква да предоставя. Планът се приема съгласуван и подписан от лицето, което желае да ползва услуги.
 6. Направлението се издава само за един потребител, освен в случаите на кандидати за приемни родители и осиновители. В него се изписват услугите, за които се насочва клиентът, според информацията предоставена от доставчика на ДСП.
 7. Съгласно Методиката за управление на случай за закрила на дете в риск от ОЗД, с цел превенция на риска детето и семейството могат да се насочат за ползване на услуги към КСУДС, без да е отворен случай за работа в ОЗД. В този случай към направлението за ползване на социални услуги се прилага само доклад от социалния работник.
 8. При невъзможност да се постигне на контакт с родителя или няма заявено желание за ползване на услуги, детето се насочва към КСУДС със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”.
 9. Предоставянето на услугата „Подготовка на детето за изслушване пред съдия” се извършва чрез съдия – докладчик или разследващ орган, който прави писмена заявка за използването на специализирано помещение за изслушване на деца /Синята стая/ и предварителна подготовка на детето. При спешни случаи, заявката може да се извърши и по телефона. За всяко отправена заявка за подготовка на детето за изслушване и изслушване, КСУДС информира ДСП / ОЗД по настоящ адрес на детето и организира междуинституционална среща.
 10. За потребителите на услуги в Звено „Майка и бебе” се изисква следния набор от медицински изследвания: /за чревоносителство; салмонела; дизентерия; шигелоза; ешерихия коли; хепатит; сифилис; СПИН; туберкулоза – рецидиви; удостоверение от психодиспансер/
 11. Съгласно Постановление на МС № 91/ 21.04.2003 г., изм.- ДВ, бр.58 от 2008г., в сила от 27.06.2008г., за утвърждаване на Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, пълнолетни жени, настанени в Звено „Майка и бебе”, заплащат месечна такса за ползване на социални услуги в Звено „Майка и бебе” в размер до 30 % от дохода си.
 12. Всички потребители на социални услуги в КСУДС сключват Договор за предоставяне и ползване на социални услуги, попълват Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, участват в изготвянето на План за услуги.
 13. Предоставянето на обучителен курс, предназначен за ученици от общообразователните училища се извършва по заявка на директора на съответното училище, с когото се сключва договор за условията и начина за провеждане на курса. Информация за наличните обучителни курсове се съдържа в секция Социални услуги, Център за обществена подкрепа, екип „Първична превенция”.
 14. Всички деца и семейства получават по достъпен за тях начин информация относно услугите, предоставяни от доставчика, опита на доставчика и квалификацията на персонала, условията и реда за ползване на социални услуги в КСУДС, и процедура за подаване на жалби.