Център за обществена подкрепа

Представяне

Център за обществена подкрепа е социална услуга в общността, предназначена за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, преодоляване на поведенчески проблеми и прояви; реинтеграция на деца; подкрепа на семейства в затруднена ситуация и проблеми с общуването; обучение на кандидати за приемни родители и осиновители, оценяване на приемни родители, подкрепа на приемни родители и осиновители; обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции и услуги от резидентен тип. Услугите в ЦОП са почасови. Капацитетът на услугата е 100 места.

Социални услуги

В ЦОП се предоставят:

 • общодостъпни и специализирани,
 • превантивни и подкрепящи социални услуги. 
 • Общодостъпни социални услуги:
  • информиране и консултиране за реализиране на социални права и развиване на умения, 
  • превантивна общностна работа – работа в общността с цел превенция на рискове
 • Специализирани социални услуги:
 • Информиране и консултиране – социално, психологическо и юридическо информиране и консултиране по въпроси, пряко обвързани с отглеждането и възпитанието на децата; родителските права и отговорности; работа в насока изследване и разбиране на проблеми и затруднения, които лицата срещат за постигане на основните си цели и запознаване със и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.
 • Застъпничество и посредничество – насоки за работа с ведомства и организации;  придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации с цел достъп на семейството до наличните услуги; реализиране на права – придружаване на деца, участващи в правни процедури;
 • Терапия – дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други;
 • Обучение за придобиване на умения – за възрастни, младежи и деца

 

В Центъра работят социални работници и психолози. Тъй като услугата е част от Комплекс, към екипите за работа могат да се включват и логопед, музикотерапевт, рехабилитатор, юрист. 

 

Възможност за организиране на групови дейности/курсове/обучения:

Групови дейности:

 • Курс „Какво се случва с мен в пубертета” – предназначението на курса е да информира подрастващите за етапите, през които преминават в процеса на своето развитие и съпътстващите ги промени. Провежда се в две сесии, с времетраене по 45 минути, адаптиран за деца и младежи от 9 до 14 години.
 • Курс „Аз и другите” – предназначението на курса е да информира подрастващите за начините за разпознаване на насилието (включително видове насилие), причините, пораждащи го, начини за справяне. Курсът е адаптиран за ученици от 8 до 14 години. Провежда се в две сесии с времетраене по 45 минути.
 • Курс „Толерантност” – предназначението на този курс е да помогне на учениците да бъдат по-информирани и по-чувствителни и съпричастни към тези, които са различни. Да провокира у тях въпроси, свързани със собствените им представи и нагласи „ако аз съм на мястото на другия/ различния”. В продължение на две сесии се разглеждат темите толерантност – запознаване с понятията толерантност, видове дискриминация; толерантен ли съм? Предназначен е за деца от 2-ри до 4 клас. 
 • Група за подкрепа на осиновители

 

Обучения – групови и индивидуални:

 • Обучение за кандидати за осиновители по Програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика
 • Обучение за кандидати за приемни родители
 • Обучение в родителски умения

      

ЦОП е във възможност да организира и други групови дейности за деца, в зависимост от отправената заявка и при наличие на минимум хора, необходими за провеждане на групова работа. В времето са организирани и групи за подкрепа на приемни родители, биологични родители на деца в риск и др.

 

Програми, които се реализират в конкретната услуга и др.

Програмите се прилагат в зависимост от идентифицираните рискове.

 • Програма за работа с родители, извършили насилие над децата си
 • Програма за родители в конфликт  – Информационна програма за родители в раздяла, преди по време или след развод; Медиирани срещи и Контактен център
 • Програма за обучение на младежи в умения за асертивно поведение
 • Програма „Аз има семейство” – осъществява се чрез кампании, индивидуална работа и групова работа
 • Програма за връщане на младите майки към образованието
 • Програма за обучение на кандидати за приемни родители

Услугите в ЦОП са безплатни и се предоставят след подаване на Заявление за ползване на социални услуги до Дирекция „Социално подпомагане“ /Д“СП”/ по местоживеене на детето и издаването на Направление за ползване на социални услуги от Д“СП“.

Екип

В Център за обществена подкрепа работят социални работници, психолози и юрист, които при необходимост сформират мултидисциплинарни екипи в отговор на  специфичните потребности на всяко дете и семейство. В резултат на разкриването на Синя стая, е сформиран екип от професионалисти, които са преминали обучения и подготовка за подкрепа на деца при участието им в съдебни производства.

Повече на https://www.ksuds-plovdiv.org/teams/

Материална база

Добри практики

Контакти

ул. „Неофит Бозвели” № 38, 4000, Пловдив
тел: 032 658 150; факс: 032 658 163
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg