Обучение за придобиване на умения

„Обучение за придобиване на умения“ е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и за зависими от грижа членове на семейството.

Социалната услуга „Обучение за придобиване на умения“ е насочена към:

 • Деца и семейства в неравностойно социално положение;
 • За деца и семейства в риск 
 • Деца, жертви на насилие и техните семейства/обгрижващи;
 • Деца с поведенчески проблеми и техните семейства/обгрижващи;
 • Деца в институции и резидентни услуги и техните семейства; 
 • Деца, чиито родители са в ситуация на конфликт, на развод/раздяла и съществува риск от родителско отчуждение
 • Деца, участници в правни процедури и техните семейства;
 • Кандидати за осиновители и осиновители;
 • Кандидати приемни родители и приемни родители;
 • Семейства на близки и роднини;
 • Деца със специално потребности и техните семейства
 • Деца в риск от отпадане от училище

Можете да потърсите подкрепа в Центровете за социални услуги към КСУДС – Пловдив:

Обучения – групови и индивидуални:

 • Обучение за кандидати за осиновители по Програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика
 • Обучение за кандидати за приемни родители
 • Обучение в родителски умения

ЦОП е във възможност да организира и други групови дейности за деца, в зависимост от отправената заявка и при наличие на минимум хора, необходими за провеждане на групова работа. В времето са организирани и групи за подкрепа на приемни родители, биологични родители на деца в риск и др.

Групови дейности/ателиета:

 • „Фитнес”
 • „Ела с нас и опознай родният град” 
 • „Приложни изкуства“
 •  „Вкусно“
 • „Народни танци“ / с външен обучител /
 •  „Грънчарство“ / с външен обучител/  
 • „Компютри“
 • „Социални умения”
 • „Самоотбрана и Винг Чун“ / с външен обучител/

ЦРДУ е във възможност да организира и други групови дейности за деца, в зависимост от отправената заявка и при наличие на минимум хора, необходими за провеждане на групова работа.

 • Обучение за придобиване на умения – умения за гледане и възпитаване на детето, умения за решаване на проблеми и затруднения, умения за търсене на работа, умения за общуване и междуличностни взаимодействия, умения за независимост;
 • Програма „Щастието да бъдеш родител“
 • Програма „Открито за мъжа и жената” 
 • Програма „Бит и култура“ 
 • Програма „Кулинарни умения“ 
 • Програма „Социални умения“ 
 • Програма „Компютърна грамотност“ 
 • Програма „Време за мен“
 • Програма „Моят дом“