Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“

Представяне

Центърът за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ към КСУДС е социална услуга от резидентен тип, която предоставя среда, близка до семейната. Целта и услугата е да осигури пълноценното израстване и развитие на деца, за които са изчерпани възможностите за оставане и/или връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство. Капацитет на Центъра е 15 места. Сградата разполага с четири спални помещения, три от които с четири места и едно – с три легла. Настаняването на децата се съобразява с пол, възраст и индивидуални потребности, като предварително се извършва подготовка и запознаване на детето по достъпен начин с условията.

Социални услуги

Услугите в ЦНСТ са насочени както към детето /индивидуални и групови занимания/, така и към семействата /родители, близки, роднини/ и общността. Работата с децата цели развиване на базови, социални и познавателни умения; преминаване през травматични и/или стресогенни преживявания и др., а тази с възрастните – минимализиране престоя на децата в Центъра.

Екипът на ЦНСТ:

  • гарантира осигуряването на здравни и образователни грижи, ангажиране на свободното време с разнообразни дейности, подкрепя развиването на таланти, създаване на умения за самостоятелност;
  • насърчава взаимоожношенията мужду детето и значими за него хора; подпомага вписването му в социалната среда; предоставя възможност на детето да прави избор и да взема решения съобразно възможносттите и възрастта му;
  • работи активно с външни институции и организации, за да осигури на децата възможности за социално включване, социализация.

Услугите в ЦНСТ„Майка Тереза“се предоставят приоритетно за деца над 12 години, живеещи на територията на Община Пловдив и близките общини, с оглед възможност за контакт с родители и близки.

При настаняването, се представят медицински документи, удостоверяващи актуалното здравословното състояние на детето. Наличие /липса на заразни и паразитни болести, изследване за бацилоносителство и др.

Настаняването в Центъра е мярка за закрила, съгласно Закона за закрила на детето, и се извършва от Съда, като до произнасяне на Съда с Решение, се издава Заповед за временно настаняване от Дирекция „Социално подпомагане“ в общината по местоживеене на детето.

Екип

В Центърът за настаняване от семеен тип „Майка Тереза“ е сформиран екип от социални работници и помощен персонал, които имат отношение към ежедневието на децата. В работата, при необходимост, могат да се включват специалисти от другите услуги към КСУДС, включително и медицинска сестра.

Повече на https://www.ksuds-plovdiv.org/teams/

Материална база

Добри практики

Контакти

бул. „Коматевско шосе“ №1, 4000, Пловдив
тел: 032 673 521; факс: 032 673 521
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg