Нашата работа

Работим за:

 • Недискриминация и гарантиране на детските права;
 • Професионален подход към всеки, който се нуждае от подкрепа;
 • Промяна на нагласите към различните хора и приемане на всяко дете като ценност, което се нуждае от майчина грижа и топлота, за да се развива и расте;
 • Създаване на мрежа от приемни семейства, които да се грижат за детето, останало без дом;
 • Промяна на нагласите към децата на улицата и чувствителността на обществото към този проблем;
 • Издигането на образованието като ценност в семейството и път за бъдеща реализация на младия човек;
 • Създаване на общности със сходни интереси и проблеми, които да се подкрепят взаимно;
 • Подкрепа на семейството, за да не изостави детето си;
 • Жени с новородени деца без подкрепа от семействата си, чрез осигуряване на временен подслон;
 • Предотвратяване на насилието в семейството, училището, общността;
 • Преодоляване на травмата от насилие при детето;
 • Щадящо правосъдие за деца, чрез услуги в защитена среда и подкрепа от специалист за пълноценно участие в досъдебен и съдебен процес;
 • Подкрепа за преодоляване на проблеми в поведението на детето;
 • Подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства;
 • Връщането на децата в семейната им среда – в своето родно семейство или в разширено;
 • Семействата, които са решили да осиновят дете като предлагаме обучение преди осиновяването и подкрепа след осиновяването на детето;
 • Популяризиране на приемната грижа сред общността, оценяване и обучение на кандидати за приемни родители;
 • Деца, които прекарват част от времето си на улицата;
 • Децата, които не посещават редовно училище;
 • Привличане на доброволци и включване на партньорски организации при реализирането на дейността си;
 • Развитието и създаването на мрежа от дарители в подкрепа на детето и неговото семейство;
 • Откритост и прозрачност и постоянно развитие в съответствие с динамично променящата се среда и потребности на децата и младите хора.