Oсигуряване на подслон

„Осигуряване на подслон“ е осигуряване в безопасна среда на лица в кризисна ситуация и на лица, пострадали от домашно насилие, и лица – жертви на трафик. В рамките на КСУДС се предоставя под формата на Звено „Майка и бебе“.

Услугата включва: осигуряване на подслон за двойката майка-дете; индивидуална работа с майката за развиване на социалната компетентност – умения за гледане и възпитаване на детето, умения за решаване на проблеми и затруднения, умения за търсене на работа, умения за общуване и междуличностни взаимодействия, умения за независимост; информиране и консултиране – правно, здравно, социално-педагогическо, психологическо, професионално и образователно; посредничество и застъпничество – трудово посредничество, образователно посредничество, пред здравни институции; работа с подкрепящи мрежи – посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, с бащата на детето, родителите на майката, разширеното семейство, подкрепяща среда.