Център за работа с деца на улицата и отпадащи от училище

Представяне

Центърът за работа с деца на улицата /ЦРДУ/ предоставя услуги с цел превенция попадането на деца на улицата и отпадане от училище; социална рехабилитация и интеграция на деца, които трайно или епизодично пребивават на улицата, както и такива, които са отпаднали от образователната система. Капацитетът на услугата е 15 места.

Потребители на ЦРДУ могат да бъдат:

 • Деца на улицата, идентифицирани като неглижирани, за които е установена липса на родителска или друга заместваща я грижа и контрол. Те могат да бъдат деца, които пребивават на улицата епизодично или за различни периоди или живеят и работят на улицата – самостоятелно и/или в неформални групи и техните семейства/обгрижващи
 • Деца:
  • при които съществува риск от отпадане от училище поради отсъствия, обучителни трудности, в това число наличие на специални образователни потребности и др. 
  • отпаднали от училище
  • в риск от отпадане от образователната система
  • отпаднали от образователната система

и техните семейства/обгрижващи;

 • Младежи в риск (завършили основно образование и навършили 16 г.) с изявени заложби и  мотивация за развитие в професионална област и техните семейства/обгрижващи
 • Деца и младежи, ползващи услуги в общността или резидентни услуги в гр. Пловдив и техния подкрепящ кръг;
 • Младежи, настанени с административна заповед на Дирекция „Социално подпомагане” и Съдебно решение, извън семейството по ЗЗД, навършили 18 г., продължаващи да учат, но не по-късно от 20 г. и техните обгрижващи
 • Други деца и младежи от рискови групи и техните семейства/обгрижващи

Социални услуги

В ЦРДУ се предоставят:

 • общодостъпни и специализирани,
 • превантивни и подкрепящи социални услуги. 
 • Общодостъпни социални услуги:
  • информиране и консултиране за реализиране на социални права и развиване на умения, 
  • превантивна общностна работа – работа в общността с цел превенция на рискове
 • Специализирани социални услуги:
  • Информиране и консултиране – информиране на родителите по въпроси, касаещи: родителстването, отглеждането и възпитанието на детето; образователното му развитие и самоподготовката; изграждане и спазване на дневен режим съобразно възрастта;  изграждане и спазване на правила и граници; изразяване на мнение/становище по актуални въпроси и нужди на детето. 
  • Застъпничество – дейност за подкрепа пред определени институции с цел защита интереса/правото на детето и родителя, техните права, потребности и интереси включително в административни процеси и процедури. 
  • Посредничество – осъществява се чрез подкрепа достъпа до налични здравни, социални, образователни и други услуги; взаимодействия с други специалисти с оглед интерес на детето/ лицето. 
  • Терапия – дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, умения за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд и други;
 • Дейности в посока подкрепа на социалното включване: 
    • Образователна – индивидуална работна в подкрепа на усвояване и разбиране на учебното съдържание по предмети, изучавани във всички етапи от образователната система чрез интерактивни методи, програми и образователни сайтове и платформи
 • Социална и психологическа подкрепа. 
 • Обучение за придобиване на умения – дейността се осъществява в специализирана среда и се изразява в подготовка на деца/младежи за придобиване на професионални умения  с оглед самостоятелен живот.

Групови дейности в Центъра:

  • Информационен курс „Аз и училището” – Курсът е адаптиран за ученици на възраст от 10 до 13 години. Провежда се в три сесии с времетраене 45 минути.
  • Информационен курс „Здравни умения” – Курсът е адаптиран за ученици на възраст от 9 до 12 години. Провежда се в три сесии с времетраене 45 минути.
  • Професионален курс „Фризьорство“ 
 • Групови дейности/ателиета:
  • „Фитнес”
  • „Ела с нас и опознай родният град” 
  • „Приложни изкуства“
  •  „Вкусно“
  • „Народни танци“ / с външен обучител /
  •  „Грънчарство“ / с външен обучител/  
  • „Компютри“
  • „Социални умения”
  • „Самоотбрана и Винг Чун“ / с външен обучител/

ЦРДУ е във възможност да организира и други групови дейности за деца, в зависимост от отправената заявка и при наличие на минимум хора, необходими за провеждане на групова работа.

Програми, които се реализират в Центъра: 

 • Програма „Фитнес”
 • Програма „Ела с нас и опознай родният град” 
 • Програма „Приложни изкуства“
 • Програма  „Вкусно“
 • Програма „Народни танци“ /с външен обучител/
 • Програма  „Грънчарство“ /с външен обучител/  
 • Програма „Компютри“
 • Програма „Социални умения”
 • Програма курс „Самоотбрана и Винг Чун“ /с външен обучител/

Услугите в ЦРДУ се ползват след подаване на Заявление за ползване на социални услуги до Дирекция „Социално подпомагане“ /Д“СП7 по местоживеене на детето и издаването на Направление за ползване на социални услуги от Д“СП“. Предвид спецификата на целевата група, работата се извършва в тясно сътрудничество с Полиция и училища, които могат да подава сигнали за деца в риск.

Екип

В Центъра работят социални работници и психолози; на разположение на децата е и медицинска сестра. Тъй като услугата е част от Комплекс, към екипите за работа могат да се включват и логопед, музикотерапевт, други социални работници и психолози и юрист. 

Повече на https://www.ksuds-plovdiv.org/teams/

Материална база

Добри практики

Контакти

ул. Коматевско шосе 18, 4000, Пловдив
тел: 032 678 456; факс: 032 678 456
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg