Център за временно настаняване

Представяне

Център за временно настаняване към КСУДС, гр. Пловдив е разкрит със Заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. ЦВН е център за комплексно предоставяне на социални услуги и се намира на ул. „Мортагон“ № 4; капацитетът на Центъра е 26 места. Услугите се предоставят на областно ниво, включително с възможност за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна.

 Основен ползвател на целия комплекс от услуги в Център за временно настаняване са бездомни лица и семейства.

 ЦВН осигурява на потребителите безопасна среда за временно пребиваване (за определена част от денонощието) за период не по-дълъг от 6 месеца през текущата календарна година и насърчава социалното включване. 

Социални услуги

В ЦВН се предоставят следните социални услуги:

·         Подслон – денонощна социална услуга (за определена част от денонощието)

Подслон за бездомни лица и семейства – осигуряване на условия за уединение чрез предоставяне на лично пространство, място за съхранение на лични вещи; обезпечават се основни потребности, свързани с храна и напитки, при необходимост се предоставят дрехи и обувки; гарантира се поддържането на лична и битова хигиена, чрез осигуряване на хигиенни материали; поддържа се лекарствен шкаф  с оглед оказване на първа помощ и медицинско обслужване, за което не се изисква лекарско пердписание.

·         Застъпничество и посредничество – почасова социална услуга

Застъпничество е дейност за подкрепа на потребителите да защитят и да отстояват своите права и потребности в рамките на налични правни и административни процедури.

Посредничество е осъществяване на взаимодействие и координация между служител, осъществяващ дейности по предоставяне на социални услуги, със служител/служители от други услуги или от различни институции, организации и административни органи в интерес на потребителя, който има нужда от конкретна подкрепа за реализиране на своите права и потребности.

Реализира се трудово, образователно, правно, здравно и друго посредничество. 

·         Информиране и консултиране – почасова социална услуга

Информиране и консултиране е дейност за изследване и разбиране заедно с потребителя на проблеми и затруднения, които той среща за постигане на основните цели в неговия живот, и запознаване с и обмисляне на възможните решения и действия за преодоляването им.

Предоставяне на правно, здравно, социално-педагогическо, психологическо, професионално и образователно и друго информиране и консултиране;

Предоставяне на специализирана помощ на потребителите с оглед по-успешното им интегриране в средата и общността. 

Екип

Екипът на Центъра за временно настаняване се състои от ръководител, социален работник, сътрудник социални дейности и хигиенист, които осигуряват предоставянето на социалните услуги спрямо индивидуалните потребности на потребителите. Осигурена е денонощна охрана.

Повече на https://www.ksuds-plovdiv.org/teams

Материална база

Добри практики

Контакти

ул. „Мортагон” № 4, 4000, Пловдив
тел: +359 878 37 18 26
email: ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg