Четвъртък, 23 Май 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Визия / Мисия / Цел

  Визия: Всяко дете да расте в семейна или най-близка до семейната среда.
   
  Мисия: Да подобряваме благосъстоянието и защитата правата на децата в Община Пловдив чрез развиване на услуги в общността като икономически ефективни алтернативи на институционалната грижа за децата.
   
  Цел: Да предоставя съвременни, ориентирани към детето и семейството, алтернативни на инситуционалната грижа, социални услуги в общността.
  Да гарантира безплатен достъп до базов пакет от услуги за деца и семейства в неравностойно социално положение приоритетно от Община Пловдив, и от други общини /области само в случаите на достатъчно капацитет и при липсата на такива услуги в съответната община/ област;
  Да подпомага и подкрепя деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения, за предотвратяване на изоставянето, институционализирането, неглижирането и малтретирането на деца.
  Да работи за промяна на нагласите на обществото към уязвими групи деца и семейства и да налага недискриминативен подход към тях .
  Да популяризира  правата на децата и да утвърждава добри практики за тяхното спазване.

  Целеви групи, които КСУДС обхваща са :
  Рискови групи деца и техните семейства
  1. Деца и семейства в неравностойно социално положение;
  2. Деца, за които съществува риск от изоставяне от техните семейства;
  3. Бременни жени, за които има основателен риск да изоставят децата след раждането;
  4. Майки с новородени, при които има основателен риск да изоставят децата след раждането;
  5. Деца с увреждания и техните семейства;
  6. Деца, жертви на насилие и техните смейства;
  7. Деца в институции и техните семейства;
  8. Деца с отклоняващо се поведение и техните семейства;
  9. Деца на улицата и техните семейства и деца в риск от отпадане от училище или отпаднали от училище;
  10. Деца, които не могат да останат в рождените си семейства или в друга семейна среда.
  Други ползватели
  1. Кандидат-осиновители и осиновители;
  2. Кандидат-приемни родители и приемни родители;
  3. Бременни жени;
  4. Деца в предучилищна възраст;
  5. Ученици.
  КСУДС е с капацитет 172 места, разпределени както следва:
  Център за обществена подкрепа – 100;
  Звено „Майка и бебе” – 9;
  Център за работа с деца на улицата и отпадащи от училище – 15;
  Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности - 18;
  Център за настаняване от семеен тип "Майка Тереза" - 15;
  Център за настаняване от семеен тип "Детска къща" - 15