Петък, 12 Юли 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  УСЛУГИ - ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”

  Социални услуги предоставяни в Звено „Майка и бебе"

  Звено „Майка и бебе" (ЗМБ) е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца и интензивна подкрепа на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа. Услугата включва:

  Предоставяне на подслон за бременни жени и майки с деца, което предполага:

  • осигуряване на безплатен подслон за двойката майка-дете в условия на сигурност и уважение. Възможност майките да живеят в Звеното със своето бебе, да ползват самостоятелна стая, кухня, сервизни помещения, оборудвани с всички необходими удобства. Условията за пребиваване в Звеното се договарят с клиента в писмена форма.
  • осигуряване на подходящи условия за полагане на грижи за майката и детето;
  • съдействие за достъп до здравната мрежа, намиране на личен лекар за майката и детето, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания;
  • осигуряване на благоприятни условия за развитието на детето.

  Предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на привързаността майка - дете и за развитие на родителските умения.

  • професионална подкрепа за бременни жени и майки с новородени деца – насърчаване на връзката майка-дете, развиване на родителска отговорност.
  • индивидуална работа с майката за развиване на социалната компетентност – умения за гледане и възпитаване на детето, умения за решаване на проблеми, умения за търсене на работа, умения за общуване и междуличностни взаимодействия, умения за независимост.

  Предоставяне на специализирана помощ /консултиране, придружаване, посредничество/ на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството и с общността като цяло, за подобряване на социалните умения с цел предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешното социално интегриране на двойката майка – дете.

  • информиране и консултиране – правно, здравно, социално-педагогическо, психологическо, професионално и образователно. Дава се необходима за семейното функциониране и отглеждане на децата информация на родители – налични ведомства и услуги за семейна подкрепа, права на детето, развитие на детето, родителски отговорности.
  • посредничество и застъпничество – трудово посредничество, образователно посредничество, пред здравни институции. Дават се насоки за работа с ведомства и организации, придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации с цел достъп на семейството до наличните услуги;
  • работа с подкрепящи мрежи – посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, с бащата на детето, родителите на майката, разширеното семейство, подкрепяща среда.

  Обучителни курсове
  Освен чрез индивидуална работа, ЗМБ осигурява подкрепа и чрез групови дейности, включващи следните курсове :

  • Курсове за бременни жени „Щастието да бъдеш родител"- Целта на обучителния курс е да подготви бъдещите родители да се справят с бременността и съпътстващите промени в организма; чрез теоретическа и практическа подкрепа да се подготвят за предстоящото раждане и да се научат как да посрещнат новороденото/първи грижи, дневен и хранителен режим /. По време на курса се цели изграждане на родителски умения и привързаност. Курсът е предназначен както за рискови семейства, така и за семейства без риск от изоставяне на детето в специализирана институция. Включва 11 модула, всеки с продължителност 1 час и 30 минути.
  • Курс „Открито за мъжа и жената" - Предназначението на курса е да информира по достъпен и интерактивен начин подрастващите за етапите, през които преминават в процеса на своето развитие и съпътстващите ги промени. По време на курса младежите се запознават и с въпросите, касаещи сексуалното и репродуктивното здраве и получават основна информация за това кои са безопасните, ефективни и достъпни методи за семейно планиране. Курсът е предназначен за подрастващите и младежите и включва 3 модула, всеки с продължителност 1 час и 30 минути.