Вторник, 05 Юли 2022

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Работа с деца със специални потребности

  Работа с деца със специални потребности

      Дейностите са насочени към предоставяне на услуги за социалната рехабилитация и интеграция както на децата със специални потребности, така и на техните семейства.

  Включват индивидуална работа с детето, извършвана от социален работник с цел развиване на уменията и познавателните способности на детето, развитие на базови умения за самообслужване и независим живот, развитие на социални умения и окуражаване на комуникацията, развитие на познавателни умения и способността за ориентация. Дейностите се извършват в ЦСРИ ДСП и в дома на детето. Индивидуална работа се предоставя и от музикотерапевт, логопед и психолог, което е част от цялостната работа с детето в подкрепа развитието на потенциала и възможностите му. Децата имат възможност да участват в групи по музикотерапия и психомоторика.

      Предоставя се възможност родителите да бъдат информирани за съответното заболяване, предоставя се специализирана литература, информация за учебни заведения и неправителствени организации. Посредничи се на семействата за осигуряване на достъп до различни услуги и информация за уврежданията чрез свързване със специалисти, масови училища и детски градини, където вече учат деца със специални нужди; предоставя се информация за работата на ведомства и организации, насоки за контакти с тях.

      Организира се ежемесечно група за подкрепа на родители на деца със специални потребности с цел споделяне на опит и даване на подкрепа.

  За повече информация виж в: УСЛУГИ