Петък, 12 Юли 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  УСЛУГИ - ЕКИП „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”

  СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

  • Индивидуална работа с дете – В зависимост от идентифицираните рискове бива към: образователна подкрепа, развиване на социални умения, осмисляне на свободното време. Цели се развиване на уменията и познавателните способности на детето. Чрез различни техники се развиват познавателните умения и способности на детето, ролята му в семейството, взаимоотношения с различни значими възрастни, приятели, съученици. Работи се в насока интеграцията на детето в общността и преодоляване на последиците от престоя му на улицата, превенция на отпадането от училище: връщане на децата в училище, подпомагане чрез образователна подкрепа, срещи с директори, класни ръководители, педагогически съветници, индивидуална програма за детето, подпомагане на семейството.
  • Посредничество изастъпничество – осъществяване на посредничество от социалните работници за осигуряване на достъп до налични услуги от всякакъв характер на семейството и детето - образователни, здравни, социални , трудови , битови и др.Също така придружаване на срещи или участие на срещи с представители на различни ведомства и организации с цел улесняване на достъпа на семейството до налични услуги;
  • Информиране и консултиране – правно, психологическо, социално. Предоставяне на информация за алтернативи пред клиентите/семейството;
  • Работа с подкрепящи мрежи – работа по установяване и развитие на мрежи от близки, роднини, съседи, професионалисти, които могат да подкрепят семейството за успешното разрешаване на възникналия проблем и за изграждането на подкрепяща мрежа за детето;
  • Семейна групова конференция – организиране и водене на среща, улесняване вземане на решение, поемане на отговорности и задължения, планиране на грижа и др. Целта е семейството само да изработи план за разрешаване на проблема, тъй като го познава най-добре и преценява своите възможности;
  • Психологическо консултиране – извършва се от психолог с цел справяне с определени проблеми;
  • Мобилна социална работа – цел: идентифициране и оценяване на деца на улицата – просещи, безпризорни, работещи и др., анализ на социалната среда, предоставяне на изнесени услуги в дома на семейството или в училището, изграждане на доверителна връзка, оказване на подкрепа на родителите, практическа подкрепа.
  • Регулярни обходи – обходите се осъществяват в района на Централната градска част. Целта на обходите е идентифициране и оценяване на деца на улицата – просещи, безпризорни, работещи и др., анализ на социалната среда, предоставяне на изнесени услуги, изграждане на доверителна връзка, информиране на децата, практическа подкрепа. Регулярните обходи провеждани от ЦРДУ се разделят на три основни вида.
  • според часа на провеждане:
  1. Дневни – в рамките на работният ден, в час и маршрут предварително определен от мобилният екип;
  2. Вечерни – след приключване на работният ден /след 17:30 часа/. Факт, е че голяма част от децата на улицата пребивава там и в по –късните часове на денонощието;
  • Според деня на провеждане:
  1. Съботно – неделни;

  Забележка: Обходите, провеждани след 17:30 ч. и в съботно–неделните дни не превишават един астрономически час. Определянето на вида обход и часа на провеждане се съобразява с наблюденията на мобилните екипи, открити находки от предишни обходи, църковни празници, организирани мероприятия в ЦГЧ.

  • Дневна грижа – за деца: 1.Застрашени от отпадане от училище; 2.Отпаднали от училище или образователната система; 3.Деца на улицата

  Дневната грижа е почасово след или преди училище /в зависимост от учебната смяна/, с времетраене до 4 астрономически часа. Цел: задоволяване на базови потребности от облекло, обувки, храна,хигиенизиране, ползване на услуги. Целта е да се създаде сигурна и защитена среда на децата с цел успешното им включване в училищният процес и осмисляне на свободното време.

  На децата в ЦРДУ, ползващи услугата, се осигурява здравословна храна, която е съобразена с възрастта и потребностите на децата.

  ЦРДУ може да ползва готова храна от лицензиран доставчик или да приготвя хранатав собствена кухня.

  1.Когато храната се приготвя в ЦРДУ:

  - центърът разполага с кухненско помещение, съобразно нормативните изисквания;

  - храната се приготвя на основата на съществуващите изисквания по отношение на количество, качество и съдържание, в зависимост от възрастта и диетичните особености (здравословни, религиозни и др.) на децата;

  - храната отговаря на изискванията за балансирано хранене.

  2.Когато храната се доставя от външен доставчик:

  - разпределянето и обработването на храната се извършва в разливна, съобразена с изискванията на РИОКОЗ;

  - ЦРДУ поръчва храна, която отговаря на изискванията за количество, качество и съдържание съобразно възрастта и диетичните особености (здравословни, религиозни и др.) на децата;

  - храната отговаря на изискванията за балансирано хранене.

  • Лятно училище -Целта е децата с риск от отпадане от образователната система да бъдат обхванати от социалните работници от Центъра и да бъдат въвлечени в извънучебни занятия, с цел преодоляване на риска, организиране на свободното време на децата с игрови техники, ролеви игри, спортни занимания, ателиета и др.
  • Професионално ориентиране - насочено към деца, на които им предстои избор на професия след завършване на 11 и 12 клас/кандидатстване след 7 или 8 клас. Целта е да се подпомогне конкретното дете във връзка с избора на професия, която да съответства на интересите и способностите му, както и съобразена с възможностите. Използват се нагледни материали – презентации, тестове и за изследване на мотивацията, тестове за опознаване на качествата и нагласите на детето.
  • Социално - образователна услуга „Фризьорство“ - цялостно обхващане и задоволяване на потребностите на децата в риск. Целта е да се създаде мотивация за учене и професионално ориентиране, развитие на професионални умения и реализиране на последващ етап. Курсът включва две нива - по теория и практика с продължителност два месеца. Часовете по теория се провеждат в УПЦ, с който КСУДС сключва договор, а практиката се провежда в Център за работа с деца на улицата. Обучението е групово, в една група могат да се включат максимален брой участници - четири деца.
  • Ателиета:
  • Компютри” – децата, ползващи услугата „Дневна грижа” имат възможност да придобият умения за работа с компютър. С помощта на образователните програми „Буквенка”, „Цифренка” под формата на игра се подпомага процеса на ограмотяване на децата на улицата.
  • Вкусно” - основните цели на ателието са: децата да знаят какво означава процесът хранене, да познават основните правила на здравословното и балансирано хранене, да се запознаят видовете заболявания предизвикани от неправилното хранене, да могат правилно да боравят с кухненските прибори и оборудване, да придобият умения за пазаруване, като съобразяват какви продукти им са необходими за приготвянето на дадено ястие, да могат да приготвят няколко ястия от националната ни кухня – лесни и здравословни и да придобият умения да сервират и подреждат маса.
  • Приложни изкуства” - ограничава се времето, което децата прекарват на улицата и вредното й влияние върху поведението и развитието им, изграждат се умения да изразяват преживяванията си чрез арт техники и се стимулират творческите им изяви;
  • Фитнес” – децата имат възможност да спортуват, организират се състезания по тенис на маса и други подвижни игри, като по този начин се изграждат у тях умения да общуват в група, придобиват умения за лоялна конкуренция и се стремят бързо и точно да се справят с поставените им задачи.
  • Ела с нас и опознай родният град включва възпитателно и развлекателно съдържание, социално ориентирано в областта на формирането на ключови социални умения, необходими за пълноценно общуване, социализация, социална адаптация и интеграция. Цели се изграждане на знания и умения за историята на животните, занаятите през епохите, историческото значение на тепетата в град Пловдив, опознаване на забележителностите в града ни; посещения на театри и концерти с културно съдържание; осмисляне на свободното време на децата и чрез посещения на цирк, картинг писта и боулинг.
  • Обучителни курсове:
  • Обучителен курс „Превенция на отпадането от училище” – създаден с цел повишаване на мотивацията на децата за редовно посещение на учебните занятия. Сплотяване на класа и подобряване на взаимодействието между ученик и учител. Предоставя се в часа на класа
  • Обучителен курс „Здравни умения” – запознаване на децата със заразни болести, осъзнаване от учениците рисковете, които крие неспазването на добра хигиена и дома и създаване на правила за добро здраве. Запознаване на децата с причините, поради които хората започват да употребяват алкохол и наркотици, последствията за живота и здравето им и обсъждане на добри начини за решение на проблеми.
  • Кампании:
  • Подай ръка, не пари“ – в подкрепа на просещите деца
  • Да върнем децата на Пловдив в училище“ – в подкрепа на децата в риск от отпадане от образователната система