Петък, 12 Юли 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА ПРОСЕЩИТЕ ДЕЦА „ПОДАЙ РЪКА, НЕ ПАРИ”

  Написана от  Публикувана в Кампании Неделя, 14 Юни 2009 07:22

  Кампанията е организирана от„Център за работа с деца на улицата и деца, отпадащи от училище” към КСУДС 
  Дейността на екип „Деца на улицата и деца, отпадащи от училище” към ЦРДУ има за цел да подпомогне социалната рехабилитация и интеграция на деца, които трайно или епизодично живеят и работят на улицата, както и на тези, които са отпаднали или са в процес на отпадане от училище. В работата си с децата на улицата и техните семейства социалните работници се сблъскват с просията като социален феномен, за чието ограничаване е необходимо да се мобилизират действията на редица институции имащи отношение по проблема. 

  Стартирането на настоящата кампания в подкрепа на просещите деца не е самоцел. 
  Реализирането й се обуславя от натрупания опит и срещнатите трудности на екип „Деца на улицата и деца, отпадащи от училище” в работата със скитащите и / или просещите деца, и майки с деца. 
  Просията и клошарството са тежки форми на експлоатация и вид насилие над подрастващите, които са принудени сами да задоволяват базовите си нужди. Децата не са в училище или в алтернативни форми на занимание – те са на улицата дори при лоши метеорологични условия. Тези начини за придобиване на средства, младите хора усвояват от своите родители и близки и в много от случаите, това е единственият начин за препитание, който те познават. 
  Скитащите и просещите деца често пъти са обект на престъпления и самите те стават извършители на противообществени прояви. 
  Гражданите не са информирани за институциите, които биха могли да предприемат мерки за ограничаване на броя на просещите деца, не разполагат с телефонни номера на тези институции, за да могат да се обадят и да подадат сигнал за срещнати от тях просещи деца. 
  Работата на екип „Деца на улицата и деца отпадащи от училище” с децата на улицата се осъществява на терен и в сградата на ЦРДУ. Социалните услуги предоставяни от екипа на терен са:

  • Регулярни обходи на територията на Пловдив, при които се откриват просещите деца, осъществява се контакт с тях, изгражда се доверителна връзка с децата. Мобилният екип информира и насърчава децата да ползват услугата „Дневна грижа” в Центъра.
  • Мобилна социална работа /МСР/ - По време на МСР се осъществява контакт с родителите или лицата, които полагат грижи за откритите от социалните работници просещи деца. Работи се в посока оценка на семейната ситуация, идентифициране на причините за излизането на децата на улицата. Предоставяните изнесени социални услуги имат за цел подобряване на качеството на грижа за децата, насочване към институции, имащи отношение по идентифицираните проблеми.

  Основна цел на кампанията:

  • Намаляване броя на скитащите и / или просещи деца и майки с деца в Пловдив

  Подцели:

  • Подобряване взаимодействието между институциите, имащи отношение по проблемите на просещите деца като се разработи ефективен механизъм за взаимодействие между тях, който да бъде прилаган при откриването на просещо дете.
  • Повишаване чувствителността на пловдивската общественост по отношение на просещите деца.

  Дейности по Кампанията, реализирани през 2009 г.

  • Изготвяне на презентация –анализ за дейността на екипа с цел представяне на работата в направлението „Деца на улицата ”;
  • Изготвяне на стикери с телефони на ЦРДУ и мотото на Кампанията; Наръчник „ Какво да правя, когато срещна просещо дете”;
  • Изготвяне на работен механизъм за институциите имащи отношение по проблема „просия „ ; РПУ, ОЗД, МКБППМН, Общинска охрана;
  • Организиране на работна среща с професионалисти от различни институци, на която екипа представи анализ на работата си с просещи и безнадзорни деца и техните семейства, механизма на ЦРДУ за взаимодействие между институциите, имащи отношение по проблемите на децата на улицата и старт на Кампанията „Подай ръка, не пари”;
  • Разпространение на Наръчника: -
   • 734 наръчника бяха раздадени в три последователни дни на 5 различни ключови места в града / магазини „Билла 1” и „Билла 2”, Централна гара, Централни хали, площад „Стефан Стамболов” /
   • 78 наръчника на партньорите: ОЗД, ОЗД, Родопи и ОЗД, Асеновград, РПУ, МКБППМН.
   • поставени 160 наръчника в 5 заведения / Атлас, Дриймс, Олимп, Макдоналдс и Хепи / намиращи се в Централната градска част на видно място, достъпно за гражданите;
  • Разпространение на 200 стикера в автобусите обслужващи Градския транспорт;
  • Получени два сигнала по телефона от граждани: за просещи майки с деца в ниска възраст и за дете с увреждане.
  • Популяризиране на кампанията и услугите за деца на улицата в медиите;
   • самостоятелни предавания - 8 : БНТ Канал Пловдив – 3, Телевизия „Нова българска телевизия” - 1, Радио Пловдив – 1, ТВ САТ – 1, Евроком - 2 .Участваха: Росица Петрова – 3 предавания, Анелия Дернева – 2 предавания, Диана Петкова – 2 предавания.
   • репортажи – 10 : „Евроком”-2, БНТ 1-2, ТВ САТ-1, Пловдивска телевизия Тракия-1, Нова българска телевизия-1, телевизия „Европа”-1,Радио Пловдив-1, Радио Хоризонт-1
   • информации – 11 : БНТ1-1, ТВ САТ-1, Радио Пловдив-3, Пловдивска телевизия Тракия-1, Радио Дарик-1,Радио Фокус-1, БТА-3,
   • статии в печатни медии – 12 : в-к „Марица”-3, „Монитор”-2, 24 часа-3, Труд-2, Глас-1, Соц. бюлетин на община Пловдив - 1.
   • снимки в печатни медии – : :в-к „Марица”-2, Труд-1, Глас-1, Монитор-1.
   • статии в ел.сайтове – 12 : plovdiv24.com- 3 , plovdivlive.com-1, snews.bg- 1 , dariknews.bg- 1, potv.eu-1, plovdivmedia.com-1, plovdivonline.com-1,dir.bg-1, dariknews.bg-1, novin-ite-1.
   • видеоматериала към статиите

  Дейности по кампанията, реализирани през 2010 г. 
  Разпространение на Наръчника:  - 
  - Проведени 7 информационни срещи в града, като приоритет в провеждането им е избора на райони с висока посещаемост на просещи деца и/ или майки с деца. 
  -  Поставени над 400 наръчника в 10 заведения в града на специални стелажи принадлежащи на Пловдив Програма Инфо с цел гарантиране на достъпността им до гражданите .

  • Получени 6 сигнала по телефона от граждани от които:

  -    2 за просещи майки с деца в ниска възраст
  -    2 за просещи мъже над 18 години
  -    2 за просещи деца непълнолетни
  Изпратени са общо 2 писмени сигнала до ОЗД, Пловдив и ОЗД, Стамболийски и два устни към съответните РУП.

  • Популяризиране на кампанията и услугите за деца на улицата в медиите;

    Статии в печатни медии – 2 бр. 
  Резултати:

  • разпознаване на екипа от граждани,
  • получени сигнали от граждани,
  • получаване на адекватна подкрепа от други професионалисти,
  • изпращането на обратна връзка от институциите до които са изпратени сигналите с предприети мерки или важна информация за лицата.

  В резултат на съвместни усилия на ЦРДУ, Транспортна полиция и 4 РУП, две деца в ниска възраст, използвани за просия бяха отнети от майката.

   

  Дейности по кампанията, реализирани през  2011 година

  • Поставени над 100 наръчника в заведения, магазини и обществени сгради в града на специални стелажи принадлежащи на Пловдив Програма Инфо с цел гарантиране на достъпността им до гражданите.
  • През отчетният период. мобилните екипи на ЦРДУ са провели 109 обхода в град Пловдив.   От тях както следва 72 дневни / от тях 4 в МДЕ/, 30 вечерни, 4 съботни и 4 неделни. В резултат на проведените обходи са,  с деца. Успехи в работата на екипа:
  • Изпратени 11 сигнала за деца в риск ;
  • Изпратени 3 сигнала за деца в риск използвани от родителите си за просия;
  • Посредничество за записване в училище на дванадесетгодишно дете в първи клас;
  • За четири от деца след сигнализиране и уведомяване на, родителите, същите повишават грижите за тях в резултата на което не са срещани повече да упражняват просия;
  • Две от децата са настанени в специализирани институции поради невъзможност семейството да полага грижи за тях;

  Партньори:

  • Община Пловдив,
  • ДАЗД,
  • ОЗД, гр. Пловдив,
  • МКБППМН,
  • МВР – Пловдив,
  • „Общинска охрана” ЕАД – Пловдив,
  • Д”СП” – Родопи,
  • Д”СП” / ОЗД – Марица,
  • Д”СП” / ОЗД – Първомай,
  • Д”СП”/ ОЗД – Стамболийски,
  • Д”СП”/ОЗД – Асеновград,
  • ПБД ”Майка Тереза”,
  • Сдружение „Самаряни”, Стара Загора

  Контакти:
  гр. Пловдив
  бул. „Коматевско шосе” №18
  тел./факс: 032/ 678 456

  ГАЛЕРИЯ СЪС СНИМКИ

  Прочетена 5689 пъти Последно променена в Понеделник, 18 Март 2013 09:01
  Още в тази категория: КАМПАНИЯ „ОСТАНИ РОДИТЕЛ ” »