Петък, 12 Юли 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Превенция на риска

  Превенция на риска

      Социални услуги, с цел превенция на риска се предоставят по преценка на органа по закрила,

  а именно Дирекция „Социално подпомагане", тогава когато все още детето не е в риск, но има индикации за такъв в бъдеще. В тези случай в отдела за закрила на детето не се регистрира случай, а на база на първоначална оценка, детето се насочва за ползване на услуги към доставчик. Дейностите по превенция на риска включват работа с родителите, партньорство с детските градини, училищата, полицията и други професионалисти, индивидуална работа с детето по посока преодоляване на проблемната ситуация, психологическо консултиране, превенция на синдрома на родителско отчуждаване и др. Организират се курсове в училищата „Аз и другите"; „Какво се случва с мен в пубертета"; „Толерантност"; "Сформиране на умения за асертивно поведение".

  За повече информация виж в: УСЛУГИ