Сряда, 27 Септември 2023

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Превенция на изоставянето

  По превенция на изоставянето на деца в специализирани институции в КСУДС работят екип ЦОП и Звено „Майка и бебе".

      Работи се в партньорство със семействата за изграждане на увереност в собствените им възможности да отгледат дете. Оказва се подкрепа на бременни момичета и жени и майки с деца, в риск от изоставяне, за да изградят самостоятелност и да придобият увереност и умения за справяне с ежедневието.

      С цел превенция на изоставянето на деца в специализирани институции се организират курсове по семейно планиране, родителски умения, изграждане на привързаност.

      Ежеседмично, социален работник от екип „Първична превенция" осъществява дежурство в Родилно отделение към УМБАЛ „Св. Георги", където информира майката каква подкрепа може да й се предостави, за да вземе най-правилното решение за детето и себе си; посредничи се при търсене на възможности за подкрепа сред близки, роднини и професионалисти в грижите за детето; работи се заедно с родители, детски градини, училища, полиция и други професионалисти за предотвратяване на рисковете за децата.

      В звено „Майка и бебе" се оказва подкрепа в ежедневните грижи за детето, в създаването на родителски умения – изграждане на привързаност с детето и осъзнаване на родителската отговорност; предоставя се информация по въпроси, свързани със здравето на майката и детето, техните права, образование и др. Посредничи се пред различни институции за намиране на жилище, работа, придобиване на професионална квалификация, подходящи услуги, свързани с детето. Организират се курсове за полово възпитание и контрацепция.

  За повече информация виж в: УСЛУГИ

  Още в тази категория: Превенция на насилието »