Петък, 12 Юли 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Работим за

  Работим за:

  • Недискриминация и гарантиране на детските права;
  • Професионален подход към всеки, който се нуждае от подкрепа;
  • Промяна на нагласите към различните хора и приемане на всяко дете като ценност, което се нуждае от майчина грижа и топлота, за да се развива и расте;
  • Създаване на мрежа от приемни семейства, които да се грижат за детето, останало без дом;
  • Промяна на нагласите към децата на улицата и чувствителността на обществото към този проблем;
  • Издигането на образованието като ценност в семейството и път за бъдеща реализация на младия човек;
  • Създаване на общности със сходни интереси и проблеми, които да се подкрепят взаимно;
  • Подкрепа на семейството, за да не изостави детето си;
  • Жени с новородени деца без подкрепа от семействата си, чрез осигуряване на временен подслон;
  • Предотвратяване на насилието в семейството, училището, общността;
  • Преодоляване на травмата от насилие при детето;
  • Щадящо правосъдие за деца, чрез услуги в защитена среда и подкрепа от специалист за пълноценно участие в досъдебен и съдебен процес;
  • Подкрепа за преодоляване на проблеми в поведението на детето;
  • Подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства;
  • Връщането на децата в семейната им среда – в своето родно семейство или в разширено;
  • Семействата, които са решили да осиновят дете като предлагаме обучение преди осиновяването и подкрепа след осиновяването на детето;
  • Популяризиране на приемната грижа сред общността, оценяване и обучение на кандидати за приемни родители;
  • Деца, които прекарват част от времето си на улицата;
  • Децата, които не посещават редовно училище;
  • Привличане на доброволци и включване на партньорски организации при реализирането на дейността си;
  • Развитието и създаването на мрежа от дарители в подкрепа на детето и неговото семейство;
  • Откритост и прозрачност и постоянно развитие в съответствие с динамично променящата се среда и потребности на децата и младите хора.

   

  Още в тази категория: « Структура Работа при нас »