Вторник, 05 Юли 2022

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Кампании

  Увод:

  „Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава." – този цитат стои в началото на Хартата на основните права на Европейския съюз и е нещо, което често пъти в ежедневието си човек забравя, подминава, игнорира.

  Казват, че зрялостта и нивото на развитие на едно общество се оценява спрямо отношението му към различните и слабите, затова ние много искаме да Ви припомним следните неща:

  КАМПАНИЯ „ОСТАНИ РОДИТЕЛ ”

  Събота, 06 Ноември 2010 07:51

  campaign2 clip image002

   

  Кампанията Превенция на ранното изоставане „Остани родител” еорганизирана от Център за обществена подкрепа и Звено „Майка и бебе”към КСУДС, гр. Пловдив. Стартирането на Кампанията не е самоцел, тя е свързана с факта, че:

  • Изоставянето на децата е форма на насилие спрямо тях! БЪЛГАРИЯ е на първо място в Европа по изоставяне на деца до 3–годишна възраст.

  Кампанията е организирана от„Център за работа с деца на улицата и деца, отпадащи от училище” към КСУДС 
  Дейността на екип „Деца на улицата и деца, отпадащи от училище” към ЦРДУ има за цел да подпомогне социалната рехабилитация и интеграция на деца, които трайно или епизодично живеят и работят на улицата, както и на тези, които са отпаднали или са в процес на отпадане от училище. В работата си с децата на улицата и техните семейства социалните работници се сблъскват с просията като социален феномен, за чието ограничаване е необходимо да се мобилизират действията на редица институции имащи отношение по проблема.