Вторник, 05 Юли 2022

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Реинтеграция; Деца в институции

  По дейностите Реинтеграция и деца в институции, в КСУДС работи екип на ЦОП

      Работи се с деца, настанени в институции, с цел завръщането им в тяхното родно семейство,

  намиране на подходящи осиновители или приемни родители. Оказва се подкрепа на семействата, за да се справят с грижата за детето – рождено, приемно или осиновено.

      Дейностите включват индивидуална работа с деца, настанени в институции, за да се подготвят за живот в семейството; с деца, които вече са се върнали при своите семейства в периода на адаптация; индивидуална работа с приемни родители, роднини и близки, при които има настанени деца, за да се справят успешно с грижата за тях; организират се групи за подкрепа, консултират се приемни родители и осиновители.

      Децата се включват в различни обучителни курсове. По достъпен и интерактивен начин децата се запознават с различията между половете и промените, които настъпват в организма на момичетата и момчетата при навлизането им в пубертета в курс „Полово възпитание". В курс „Семейно планиране" младежите се запознават с въпросите, касаещи сексуалното и репродуктивното здраве и получават основна информация за това кои са безопасните, ефективни и достъпни методи за семейно планиране.

      Курс „Развитие на социални умения" е насочен към изграждане на умения за самостоятелен живот, за взимане на решение и подготовка за предстоящите отговорности.

      Провежда се обучителен курс за кандидат–осиновители съобразно утвърдена програма. Организацията на сесиите подпомага споделянето на опит, обмяната на мнения и дава възможност на клиентите да се включват в различни ролеви ситуации.

      Провежда се обучителен курс за кандидат–приемни родители по програма, утвърдена от МТСП. Сесиите са организирани интерактивно.

  За повече информация виж в: УСЛУГИ

  Още в тази категория: « Приемна грижа Осиновяване »