Понеделник, 17 Юни 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  „Нека бъдем толерантни” – кампания за позитивно отношение и интеграция на различните деца

  Написана от  Публикувана в Кампании Понеделник, 03 Декември 2012 07:22

  Увод:

  „Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава." – този цитат стои в началото на Хартата на основните права на Европейския съюз и е нещо, което често пъти в ежедневието си човек забравя, подминава, игнорира.

  Казват, че зрялостта и нивото на развитие на едно общество се оценява спрямо отношението му към различните и слабите, затова ние много искаме да Ви припомним следните неща:

  Според „Конвенция за правата на хората с увреждания" хората с увреждания са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с различни пречки би могла да възпрепятства тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото, равноправно с останалите. А целта на Конвенцията е да насърчава, защитава и гарантира пълноценното и равноправно упражняване на всички човешки права и основни свободи от страна на всички хора с увреждания, и да способства за зачитане на вътрешно присъщото им човешко достойнство.

  Според Конвенция за правата на детето държавите са длъжни да зачитат и осигуряват правата на всяко дете без каквато и да е дискриминация, независимо от расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, политическите или други възгледи, националния, етническия или социалния произход, имущественото състояние, инвалидност, рождение или друг статут на детето или на неговите родители или законни настойници.

   

  Представяне:

  Темата за толерантността е изключително актуална в обществото. Толерантността и интеграцията спрямо различните деца е от особена важност. Приемането им в обществото и пълноценното им участие и функциониране в него е единствения начин те да развиват своя потенциал и възможностите си за социално включване.

  С идеята да популяризира и съдейства за разпространение на информация за общочовешките ценности, за основни факти за лицата със специални потребности и други, екипите на Комплекса за социални услуги за деца и семейства до момента организира и провежда редица дейности. В резултат на натрупаният опит до момента, екипът на ЦСРИ на деца със специални потребности, с подкрепата на екипите на Центъра за обществена подкрепа и Центъра за работа с деца на улицата планира провеждането на целенасочена информационна кампания под надслов „Нека Бъдем Толерантни”.


  Прочетена 5013 пъти Последно променена в Вторник, 27 Февруари 2018 13:59

  Галерия със снимки

  Още в тази категория: « КАМПАНИЯ „ОСТАНИ РОДИТЕЛ ”