Петък, 12 Юли 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Екип

  Екипът на КСУДС се състои от 67 служители по длъжностно щатно разписание, разпределени във финансово-административен екип и екипи по социална работа.

  Цялостното ръководство и общо управление на КСУДС се осъществява от Директора.

  Екип „Финансово–административен" е част от структурата на ЦОП и включва Ръководител, счетоводител, специалист "Човешки ресурси", административен координатор, информатор приемна, шофьор и хигиенист. Юрисконсултът и специалист „връзки с обществеността" подкрепят цялостната дейност на КСУДС.

  Шестте социални услуги в рамките на КСУДС – Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата, Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности, Центрове за настаняване от семеен тип "Майка Тереза" и "Детска къща" и Звено „Майка и бебе" се управляват от Ръководители.

  Работата на Център за обществена подкрепа е разделена на две направления - "Приемна грижа, осиновяване и групова работа" и "Превенция и реинтеграция", по които работят социални работници.  В Център за обществена подкрепа работят психолози, които са пряко подчинени на Ръководител ЦОП и обслужват дейността на ЦОП, ЦРДУ, ЦСРИ ДСП, ЦНСТ и ЗМБ.

  В Център за работа с деца на улицата работят социални работници и медицинска сестра.

  В Звено „Майка и бебе" работят социални работници и социални асистенти.

  В Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности работят социални работници, логопед,психолог, музикотерапевт и рехабилитатор.

  В Центрове за настаняване от семеен тип работят социални работници, домакин, шофьор.

  В работата на КСУДС се включват и доброволци.

  Освен заетите по щат служители, КСУДС ползва услугите на външни консултанти и специалисти, когато това е необходимо.

  КСУДС е разположен в пет сгради – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности, находящи се на ул. „Неофит Бозвели" № 38, Център за работа с деца на улицата и деца отпадащи от училище", находящ се на бул. „Коматевско шосе" № 18 и Звено „Майка и бебе", находящ се на ул. „Стою Шишков" № 1; Център за настаняване от семеен тип "Майка Тереза", находящ се на бул. Коматевско шосе № 1; Център за настаняване от семеен тип "Детска къща", находящ се на ул. Георги Гешанов № 20.