Вторник, 05 Юли 2022

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Направление - „Превенция и реинтеграция”

  Превенция и реинтеграция

  3.1. Направление „Превенция” предоставяните социалните услуги са в насоки: превенция на изоставянето, превенция на насилието, превенция на отклоняващото се поведение

  3.1.1. Превенция на изоставянето – цели се осигуряване правото на децата да познават своите родители и да бъдат отглеждани от тях.

  • Информиране и консултиране - на родителите се дава информация за:
  1. семейното функциониране и отглеждане на децата – структура на семейството правила, граници в/на семейството, семейни взаимоотношения и др.; видове родителстване и родителски отговорности; повишаване на родителския капацитет; развитие на детето, права на детето; налични ведомства и услуги за семейна подкрепа и др.
  2. семейно планиране – дава се информация и насоки, свързани с репродуктивното здраве;
  3. социално и психологическо консултиране – засягат се въпроси, свързани с личностно функциониране - формирането на адаптирана и интегрирана в обществото личност; заедно с клиента се търсят нови или различни пътища на изход от проблемна ситуация; разясняват се последиците от различните варианти или алтернативи и др.
  • Участие в мултидисциплинарен екип с цел превенция на изоставянето деца на ниво родилен дом – съгласно Методическо указание на ДАЗД за превенция на ранното изоставяне на ниво Родилен дом;
   • работа с бременни /малолетни, непълнолетни и пълнолетни/ в риск от изоставяне на детето,
   • подкрепа в началните етапи на обгрижване на децата;
  • Работа с подкрепящи мрежи на семейството - работа по установяване и развитие на мрежи от близки, роднини и съседи; от професионалисти, от общностни форуми;
  • Семейна групова конференция – организиране и водене на среща, улесняваща вземане на решение, поемане на отговорност, планиране на грижа, използване на ресурсите на средата, в която живее детето. Целта е семейството да предложи собствено решение на проблема и да се организира в прилагането му;
  • Посредничество и застъпничество насоки за работа с ведомства и организации, придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации с цел достъп на семейството до наличните услуги;
  • Групова работа с родители – обучение в родителски умения и подготовка за родителстване – под формата на беседи, презентации и др. на родителите се предоставя информация за нуждите на децата и тяхното обгрижване; етапите в детското развитие и промените в семейната динамика след появата на дете.

   

  3.1.2. Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на насилие – цели се осигуряване правото на детето да живее в сигурна и спокойна среда /семейна, училищна, общностна/, без посегателства от физически и емоционален характер, а в случаите на отправено/приложено насилие – подкрепа в процеса на възстановяване и справяне с последствията от преживяно насилие.

  • Индивидуална работа с дететосоциална и психологическа - за насърчаване на детето да изразява чувствата си, да изгражда доверителна връзка със значим възрастен, да придобива самочувствие и самоувереност, да развива умения за сигурно поведение навън и предпазване от насилие чрез изграждане на чувство за телесни и психически граници; Оценка на последствията от насилието върху психическото състояние и развитие на детето и на ресурсите му за справяне с травмиращото събитие; изготвяне на план за работа за преодоляване на неблагоприятните последици; психологическа подкрепа на детето за преодоляване на последиците от преживяното насилие; оценка на нагласите на семейството към преживяното насилие и капацитета на родителите за справяне и съдействие.
  • Подкрепа на семейството – социална и психологическа работа – за повишаване на капацитета му за справяне в/със ситуация на насилие.
  • Психологическо консултиране на деца, чиито родители са в бракоразводен процес и/или имат спор по отношение упражняването на родителски права и социално и психологическо консултиране на родителите с оглед съблюдаване интересите на децата и адекватно задоволяване на техните емоционални нужди; подкрепа в процеса на преживяване и отработване на преживените загуби/ раздели.
  • Работа с родители в конфликт
  1. предоставяне на Информационна програма за родители в раздяла, преди, по време и след развод –„Информационната програма е разработена в рамките на проект „Правосъдие - приятел на детето“, финансиран от фондация ОАК - Женева и съфинансиран в рамките на проект „Партньорство за ефективни и достъпни услуги по превенция на институционализацията на деца” в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по тематичен фонд “Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”. Тя е насочена към родители, които са в различни етапи на раздяла и които срещат затруднения да се споразумеят по различни въпроси, свързани с родителските права, както и относно родителстването, след раздялата.
  2. Медиирани срещи - дават възможност на родителите да намерят общо решение на важни и наболели за тях казуси/конфликтни ситуации, пряко обвързани с добруването на техните деца. Медиираните срещи се извършватот обучени специалисти, които имат сертификат от Министерство на Правосъдието и са вписани в Регистъра на лицата, които могат да извършват медиация (Единен регистър на медиаторите, който се поддържа от Министерство на Правосъдието).
  3. Контактен център е място, където децата на разделени родители могат да осъществяват контакти с родителя, с когото не живеят, а понякога и с други членове на семейството, в удобна и сигурна обстановка.Контактният център е услуга, която се използва в комбинация с други услуги, които имат отношение към подготовката на детето и възрастните за случването на срещи/контакти.
  • Посредничество и застъпничество - насоки за работа с ведомства и организации, придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации с цел достъп на семейството до наличните услуги.
  • Подготовка за изслушване на деца, участници в правни процедури – подготовката и изслушването на деца, жертви или свидетели на престъпление, се провежда от обучени специалисти в специализирано помещение, наречено „Синя стая”, след получена заявка от досъдебен или съдебен орган, както и от ОД на МВР и Дирекция „Социално подпомагане” . Подготовката на детето и изслушването пред съдия се осъществява по специална 10-стъпкова методика, по която е обучен екип от социални работници и психолози в КСУДС.
  • Групова работа с деца в училища – информиране на деца и младежи – предоставяне на информация за законови права, рискове от въвличане в насилствени взаимоотношения, трафик, и др.

   

  3.1.3. Превенция на девиантното поведение и работа с деца с девиантно поведение – цели се осигуряване правото на детето да получава подкрепа в процеса на корекция на поведението и превенция вторична виктимизация; създаване на подкрепяща среда за справяне с такова поведение.

  • Индивидуална работа с деца - социална и психологическа - работа по насърчаване на детето да изразява чувствата си, да изгражда доверителна връзка със значим възрастен, да развива умения и способности за качествен живот и интеграция; предоставяне на информация и насоки за уплътняване на свободното време и включване в извънучилищни дейности; даване на насоки за справяне с определени проблеми;
  • Семейно консултиране – работа със семейството с цел осъзнаване на проблема и търсене на начини и техники за справяне;
  • Посредничество и застъпничество - насоки за работа с ведомства и организации, придружаване на срещи или участие на срещи с представители на ведомства и организации с цел достъп на семейството до наличните услуги;
  • Групова работа с деца с предизвикателно поведение – на децата се дават възможности за избор на поведение; провокират се лични устои и ценности.
  • Групова работа с родители – с групата се изследват причините за проявите на предизвикателно поведение; дискутират се и се обсъждат варианти за справяне с предизвикателното поведение от родителската позиция.

   

  3.1.4. Реинтеграция – работи се в посока връщането на детето в биологичното семейство; следреинтеграционно наблюдение и подкрепа.

  • Оценка на родителския капацитет и средата – извършва се с оглед преценка на възможностите на родителя да посреща нуждите на детето, което е отделено от семейната среда. За пълната оценка на родителския капацитет е необходимо да има актуална оценка на потребностите на детето.
  • Индивидуална работа с детето – за подготовка и подкрепа на детето за връщането му в семейството като у детето се развива разбиране за събитията в живота му, ролята на семейството; работи се за адекватна самооценката на детето и преодоляване на последиците от изоставянето.
  • Работа със семейството, с цел подготовка за реинтеграция – подготовка на родителите да полагат грижи за детето си – осигуряване на необходимите битови условия, училище, детска градина, възстановяване на връзката родител – дете и др. Семейно консултиране за подобряване на семейното функциониране и създаване на устойчивост; Семейна групова конференция при вземането на решения.
  • Супервизирани срещи и контакти между биологичното семейство и детето – целта на тази услуга е възстановяване и/или запазване на връзките, както и създаване на предпоставки/условия за изграждане на привързаност между детето и членовете на семейството. Срещите се провеждат по предварително уточнена схема.
  • Работа с подкрепящи мрежи – с близки, роднини, съседи; професионалисти.
  • Посредничество и застъпничество – изразява се в осигуряване на достъп до налични услуги и форми на подкрепа чрез свързване със специалисти, ведомства и институции.
  • Постреинтеграционно наблюдение и подкрепа – осъществява се чрез интензивни домашни посещения, като целта е подобряване на грижата, мотивиране, подкрепа на детето и семейството за преодоляване на трудни ситуации. Същевременно се наблюдава адаптацията и развитието на детето в семейна среда. Информиране и консултиранесоциално, психологическо и правно консултиране и помощ на родители по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на детето.
  • Изготвяне на индивидуални характеристики и оценки на потребностите на деца в процес на реинтеграция в семейство на осиновители – извършват се от социален работник и психолог. Този тип оценки са свързани с проучване възможностите и нагласите на деца, които са вписани в национален и/или международен регистър и им предстои осиновяване. При нужда, освен гореспоменатите оценки се извършва и социална и психологическа работа.
  • Групова работа с родители в процес на реинтеграция – на биологичните родители се дава възможност да изразят притеснения и страхове, свързани с предстоящето връщане на децата; да получат повече информация за развитието на децата (пропуснато време); възможни трудности в следреинтеграционния процес и др.