Сряда, 27 Септември 2023

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Приемна грижа

  Приемна грижа – тази дейност се осъществява от екип на Център за обществена подкрепа

      Дейностите по приемна грижа включват набиране на кандидат – приемни родители,

  чрез провеждането на кампания и информационни срещи; оценяване и обучение на кандидат – приемни родители; подкрепа при избор и напасване между дете и приемно семейство; наблюдение и подкрепа на приемни родители; семейно консултиране; групи за подкрепа на приемни родители, водени от външен специалист с определена професионална насоченост или от специалист от КСУДС; поддържащо обучение за приемни родители.

      С оглед преценка на възможностите на близките или роднините, които са заявили желание да полагат грижи за дете се изготвя оценка на родителски капацитет. С цел придобиване на нови знания и умения в грижата за дете, както и да се подготви семейството за приемането на детето се предлагат обучения и групи за подкрепа.

  За повече информация виж в: УСЛУГИ