Сряда, 27 Септември 2023

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  ЕКИП - ДОБРОВОЛЦИ

  СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

  Екипът на КСУДС приема доброволчеството, като ценност и се стреми да подкрепя и насърчава всеки, който има ясна и реалистична мотивация да бъде доброволец.

  Ролята на доброволеца в дейността на Комплекса би могла да се реализира в широк спектър, в зависимост от спецификата на всяка от услугите и заложените стратегически цели за развитие.

  Работата на доброволеца винаги се осъществява с подкрепена от отговорно лице от КСУДС. Тя може да се изразява в подкрепа при реализиране на информационни кампании, в придружаване на хора до различни обществени места, в общуване с деца и млади хора, подкрепа при реализиране на групови събития, мобилна социална работи и много други. Доброволците в КСУДС получават подкрепа, обучение и супервизия, възможност да развиват лични и професионални качества;

  Подборът и включването на доброволец в дейността на КСУДС става по ясно утвърдени правила и отговаря на изискванията на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца
  Основни елементи на подбора са:

  • Заявление;
  • Препоръки;
  • Интервю;

  При утвърждаване на доброволеца:

  • Подписва се договор за доброволчество и длъжностна характеристика в КСУДС;
  • Предоставяте се документи - Свидетелства за съдимост; медицинско свидетелство; справка от психодиспансера, удостоверение за наличие на досъдебно производство от Районна прокуратура.

  Така описаните изисквания са свързани с необходимостта, КСУДС като доставчик на социални услуги за деца, да гарантира сигурността и безопасността на децата и спазване на техните права, при ползването на услуги в КСУДС.

  Ние те очакваме!
  СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ!