Сряда, 27 Септември 2023

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  УСЛУГИ - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "МАЙКА ТЕРЕЗА"

  Център за настаняване от семеен тип „Майка Тереза”

  Център за настаняване от семеен тип/ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите завръщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

  ЦНСТ „Майка Тереза” – гр. Пловдив е част от КСУДС и се намира на бул. „Коматевско шосе” №1. Капацитетът на Центъра е 15 места. Услугите в ЦНСТ „Майка Тереза” са безплатни и са предназначени приоритетно за нуждаещи се деца и семейства от Община Пловдив и от други общини/области само в случаите на достатъчно капацитет и липса на такива услуги в съответната община/област.

  Целева група

  Приоритетно в ЦНСТ „Майка Тереза” се работи с деца от 12 до 18 / 20 / ако учат/ годишна възраст: лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и/или връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство; Критерият възраст се преценява индивидуално при всеки конкретен случай /предвид наличието на два Центъра за настаняване от семеен тип/.

  Услуги/Дейности

  1. Дейности по предоставянето на социални услуги в ЦНСТ „Майка Тереза”

  Водеща цел на всички дейности извършвани в Центъра е подкрепа, създаване на близка до семейната среда, в която децата да могат да развият пълния си потенциал.

  Индивидуална работа с деца:

  • Работа със социален работник – цели развиване на уменията и познавателните способности на децата, развитие на базови умения за самообслужване и независим живот, развитие на социални умения и окуражаване на комуникацията, развитие на познавателни умения. В случай, че детето и със специални потребности КСУДС предоставя при възможност подходяща социална услуга или договаря с ДСП насочване на детето към услуга, отговаряща на потребностите му.
  • Психологическо консултиране – извършва се от психолог, който е част от екипа на КСУДС и цели преминаването през травматични и/или стресогенни преживявания /ситуации/ като работата се планира спрямо всяко конкретно дете; психологът работи с детето и/или с неговите родители (в случаите, когато е налична необходимост да се работи с детето и с родителите се ангажират двама психолози).
  • Работа по история на живота – води се от ключовия социален работник на всяко настанено дете или от психолог на КСУДС, съобразно утвърдените правила и техники за работа по история на живота, част от Въвеждащата обучителна програма на всеки социален работник.

  Групова работа с деца:

  Сформират се групи спрямо възрастов признак и характерни особености на децата. Част от груповите програми са: Групова програма „Чаша чай; Психологическа групова програма; Групова програма „Лични финанси; „Умения за здраве; Арт ателие; Ателие „Моята цветна градина” ; Ателие „Спорт” ; Ателие „Готварство” ; Осмисляне на свободното време и развитие на талантите; Образователна подкрепа; Професионално ориентиране

  Работа с родители:

  • Работа с родители, близки на детето - повишаване на родителския капацитет; предоставяне на информация за базисните нужди на децата, фази в развитието и как да ги посрещаме. Родителите участват в прегледите на плановете за грижа на настанените деца.
  • Информиране и консултиране на родителите – информиране на родителите за възможностите подкрепа от страна на КСУДС, предоставяне информация за учебни заведения, социални услуги, институции и неправителствени организации и пр., имащи отношение на проблемите на детето и семейството;

  Други дейности за социализация и интреграция:

  • Честване на рождени дни;
  • Организиране на лагер и екскурзии за децата;
  • Участие в културни мероприятия и празници на общността;
  • Традиционни чествания на официални празници
  • Запознаване с традициите и обичаите на общностите и етносите към, които принадлежат настанените деца;
  • Организиране на полудневна лятна занималня;
  • Излизания сред природата;
  • Участие в пазаруване на различни вещи, необходими за ежедневието на децата.

  Партньорство:

  1. Движение на българските майки, клон Пловдив – подкрепа в подготовката на базари и организиране на забавления за децата от ЦНСТ „Майка Тереза”
  2. Лятно училище в ЦРДУ към КСУДС, Пловдив
  3. Френската неправителствена организация „Бон Мин” – провеждане на летни занимания с децата
  4. БЧК

  Дарители:

  1. Сем.Стъц – Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни
  2. Г. Станилова – Фондация „Изкуството да живееш”
  3. Фондация “Движение на българските майки”, клон Пловдив
  4. М. Семова - Фондация „Сърцето на доброто”
  5. Надежда 2000