Сряда, 27 Септември 2023

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  УСЛУГИ - ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП "ДЕТСКА КЪЩА"

  Център за настаняване от семеен тип „Детска къща”

  Център за настаняване от семеен тип/ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите завръщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

  ЦНСТ „Детска къща” – гр. Пловдив е част от КСУДС и се намира на ул. „Георги Гешанов” №20. Капацитетът на Центъра е 15 места. Услугите в ЦНСТ „Детска къща” са безплатни и са предназначени приоритетно за нуждаещи се деца и семейства от Община Пловдив и от други общини/области само в случаите на достатъчно капацитет и липса на такива услуги в съответната община/област.

  Целева група

  Приоритетно в ЦНСТ „Детска къща” се работи с деца от 3 до 12 годишна възраст: лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и/или връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство; Критерият възраст се преценява индивидуално при всеки конкретен случай /предвид наличието на два Центъра за настаняване от семеен тип/.

  Услуги/Дейности

  1. Дейности по предоставянето на социални услуги в ЦНСТ „Детска къща”

  Водеща цел на всички дейности извършвани в Центъра е подкрепа, създаване на близка до семейната среда, в която децата да могат да развият пълния си потенциал.

  Индивидуална работа с деца:

  • Работа със социален работник – цели развиване на уменията и познавателните способности на децата, развитие на базови умения за самообслужване и независим живот, развитие на социални умения и окуражаване на комуникацията, развитие на познавателни умения. В случай, че детето e и със специални потребности, КСУДС предоставя при възможност подходяща социална услуга или договаря с ДСП насочване на детето към услуга, отговаряща на потребностите му.
  • Психологическо консултиране – извършва се от психолог, който е част от екипа на КСУДС и цели преминаването през травматични и/или стресогенни преживявания /ситуации/ като работата се планира спрямо всяко конкретно дете; психологът работи с детето и/или с неговите родители (в случаите, когато е налична необходимост да се работи с детето и с родителите се ангажират двама психолози).
  • Работа по история на живота – води се от ключовия социален работник на всяко настанено дете или от психолог на КСУДС, съобразно утвърдените правила и техники за работа по история на живота, част от Въвеждащата обучителна програма на всеки социален работник.

  Групова работа с деца:

  Сформират се групи спрямо възрастов признак и характерни особености на децата. Част от груповите програми са: Групова програма „Чаша чай; Психологическа групова програма; Групова програма „Лични финанси; „Умения за здраве; Арт ателие; Ателие „Моята цветна градина”; Ателие „Спорт”; Ателие „Готварство”; Осмисляне на свободното време и развитие на талантите; Образователна подкрепа; Професионално ориентиране.

  Работа с родители:

  • Работа с родители, близки на детето - повишаване на родителския капацитет; предоставяне на информация за базисните нужди на децата, фази в развитието и как да ги посрещаме. Родителите участват в прегледите на плановете за грижа на настанените деца.
  • Информиране и консултиране на родителите – информиране на родителите за възможностите подкрепа от страна на КСУДС, предоставяне информация за учебни заведения, социални услуги, институции и неправителствени организации и пр., имащи отношение на проблемите на детето и семейството;

  Други дейности за социализация и интреграция:

  • Честване на рождени дни;
  • Организиране на лагер и екскурзии за децата;
  • Участие в културни мероприятия и празници на общността;
  • Традиционни чествания на официални празници
  • Запознаване с традициите и обичаите на общностите и етносите към, които принадлежат настанените деца;
  • Организиране на полудневна лятна занималня;
  • Излизания сред природата;
  • Участие в пазаруване на различни вещи, необходими за ежедневието на децата.

  Партньорство:

  1. Дамски Ротари клуб
  2. Лятно училище в ЦРДУ към КСУДС, Пловдив
  3. БЧК

  Дарители:

  1. Мотокар севриз Терзиев и Узунов – подкрепят къщата от 2006 г. и да момента са дарили 55 226 лв.. Благодарение на подкрепата децата всяка година ходят на летен лагер
  2. Меском Попов
  3. Тополово Агрокомерс
  4. Филикон
  5. Павел Атанасов
  6. Тракийски хляб
  7. Сем.Стъц – Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни