Вторник, 05 Юли 2022

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  УСЛУГИ - ЦСРИ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

  Описание на социалните услуги, предоставяни в ЦСРИ ДСП.

  Индивидуална терапия за деца:

  • Индивидуални сесии със социален работник – целят развиване на: уменията и познавателните способности на детето със специални потребности, базови умения за самообслужване и независим живот, социални умения и окуражаване на комуникацията.
  • Индивидуални сесии с логопед – целят развитие на речеви и говорни умения, стимулиране на използването на речта; преодоляване на артикулационни нарушения.
  • Музикотерапия – предоставя се от музикален педагог, преминал специализация към Българска асоциация по музикотерапия - целта е стимулиране на комуникацията с детето и развитие на сетивата му (за някои деца цел на музикотерапията е релаксиране и понижаване на хирепактивни прояви).
  • Психологическо консултиране – цели преодоляване на различни проблеми; работата се планира спрямо всяко конкретно дете; психологът работи с детето и/или с неговите родители (в случаите, когато е налична необходимост да се работи с детето и с родителите се ангажират двама психолози).
  • Двигателна рехабилитация – извършва се от рехабилитатор - цели подобряване на психомоторното и двигателното развитие; общоукрепваща гимнастика, упражнения за равновесие, упражнения с уреди, обучение в самостоятелно ходене, без чужда помощ. Сесиите се провеждат в присъствието на родител или придружител на детето.

   

  Групова работа с деца:

              Сформират се групи спрямо възрастов признак и характерни особености на децата.

  • Група за деца с елементи на психомоторика – сесиите целят откриване на: собственото тяло на всяко дете, на способностите, свързани с движението, на другите; изучаване на заобикалящата среда.
  • Група за музикотерапия – сесиите целят развитие за умения за възприемане, реакция на музика, обща игра под звуците на подходящи музикални произведения, себеизразяване чрез инструменти и работа с тях. Може да се предоставя групова и индивидуална форма според потребности на детето и целите, които са поставени в работата.
  1. „Музика в действие” – програма за групова работа с деца, реализирана на база Споразумение, сключено между Община Пловдив и Фондация за децата в риск по света.
  • Група за социализация – включва занимания по теми от ежедневното общуване - цели повишаване на социалните умения на децата, както и развитие на умения за комуникация, придобиване на знания за околния свят.
  • Ателиета за творчество – включва занимания с изобразително изкуство и приложни изкуства - цели на работа са развитие на социални и комуникативни умения, умения за участие в съвместни дейности, трупане на знания и умения.
  • Ателие „Град и общество” – посещение на обекти в градска среда с цел социализация и интеграция;
  • Ателие „Заедно с мама и татко” – цел на заниманията е да се предостави пространство за съвместни дейности на децата със специални потребности и техните родители. Например: общи игри, общи творчески занимания, свирене и пеене, гледане на филми, спортни дни, екскурзии. Съвместните занимания извън ежедневното общуване дават възможност на родителите да видят децата си в друга светлина, да творят и да се забавляват заедно с тях, което има доказан терапевтичен ефект.
  • Цветарство – дейността се осъществява при посещенията на детето в Центъра, всяко дете има свое цвете, за което полага грижи, целта е формиране на умения за грижа и отговорност (дейността има и терапевтичен ефект).

   

  За затвърждаване и поддържане на придобитите в процеса на работата умения специалистите привличат и подкрепят семейството на детето. Подкрепата цели съдействие, насърчаване за включване в договарянето и поемане, според възможностите, на задачи за активност и подкрепа на детето в домашна среда. Подкрепата може да бъде информационна, консултативна, практическа, морална, емоционална, образователна (например нови знания за отглеждане на дете със специални потребности) и др. На семейството и близките се гледа като на ресурс, който след съответна подкрепа да може да допълва професионалната помощ и да поддържа постигнатите резултати напред във времето, включително и след прекратяване ползването на услугата, както и да функционира като естествена система за взаимна помощ.

   

  Групова работа с родители:

  • Група за подкрепа на родители на деца със специални потребности –води се от психолог с цел развитие на родителския капацитет, обсъждане на практическите аспекти около отглеждане на децата, споделяне на опит и даване на подкрепа; осигуряване на пространство за споделяне на лични преживявания както и за релакс и откъсване от ежедневните ангажименти.

  Други дейности за подкрепа на детето и семейството:

  • Информиране и консултиране– информиране на родителите за съответното заболяване, предоставяне на специализирана литература, информация за учебни заведения и неправителствени организации и пр.;
  1. даване на обратна връзка към родителите за работата със съответното дете - обикновено това го прави всеки специалист, след провеждане на сесия, при нужда се провежда екипна среща с родител за обсъждане на работата с детето и постигнатите резултати.
  • Посредничество и застъпничество - осигуряване на достъп до различни услуги и информация, чрез свързване със специалисти, масови училища и детски градини, където вече учат деца със специални нужди; предоставяне на информация за работата на ведомства и организации, насоки за контакти с тях, придружаване на срещи или участия в срещи на семейството с представители на тези ведомства и организации, с цел овластяване на семейството;
  • Работа с подкрепящи мрежи - търсене на възможности за подкрепа и помощ за семейството сред близки, роднини, съседи, сред професионалисти, сред сдружения и други в грижите за детето;
  • Участие в мултидисциплинарен екип с цел превенция на изоставянето на ниво Родилен дом – съгласно Методическо указание на ДАЗД за превенция на ранното изоставяне на ниво Родилен дом и сключено Споразумение с УМБАЛ „Св. Георги” в случаите, когато се касае за дете със специални потребности.