Сряда, 27 Септември 2023

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Направление - „Приемна грижа, осиновяване и групова работа”

  3.2. Направление „Приемна грижа, осиновяване и групова работа.

  3.2.1. Приемна грижа /приемни семейства и семейства на близки и роднини/

  Приемни семейства - Прилагат се указанията в утвърдената Методика за предоставяне на услугата „Приемна грижа” и разработена вътрешна Програма за работа с кандидати за приемни семейства приемни семейства.

  • Набиране на кандидат – приемни родители – включва провеждането на рекламна кампания и информационни срещи;
  • Оценяване на кандидат – приемни родители - процес, през който се оценява възможността на кандидатите да станат приемни родители;
  • Обучение за кандидат – приемни родители – базово – провежда се в 4 сесии по 5 астрономически часа, по програма, утвърдена от МТСП. Води се от двама социални работника. Сесиите са организирани интерактивно.
  • Обучение за кандидат – приемни родители - специализирано за професионални приемни родители – включва 8 модула по 3 астрономически часа и включва: „Права и закрила на детето”, Специализирана грижа, предоставяна при настаняване на дете от 0-3 годишна възраст”, „Специализирана грижа предоставяна при настаняване на дете с увреждания”, „Специализирана грижа предоставяна при настаняване на дете, жертва на насилие или трафик”, „Специализирана грижа предоставяна при настаняване на дете при режим на спешно настаняване”, „Специализирана грижа, предоставяна на търсещи и получили международна закрила деца в риск (включително непридружени малолетни и непълнолетни бежанци).
  • Избор и напасване между дете и приемно семейство - след одобряване на приемно семейство в процеса на избор и напасване между дете и приемно семейство се включва и КСР извършил оценката на семейството, чрез покана от ОЗД.
  • Наблюдение и подкрепа на приемни семейства - осъществява се чрез домашни посещения и сесии за подкрепа в процеса на полагане на грижи, семейно взаимодействие и развитие на приемните родители. Същевременно се наблюдава адаптацията и развитието на детето в семейна среда.
  • Семейно консултиране – целта е подобряване грижата за детето, мотивиране и подкрепа на приемното семейство.
  • Срещи и контакти между биологичното семейство и детето – целта е запазване на връзката между биологичното семейство и други значими за детето лица и настаненото дете чрез супервизирани контакти при условие, че тези контакти са предвидени и подробно разписани в плана за действие и плана за грижи, разработени от ОЗД по настоящ адрес на детето.
  • Подкрепа на деца при раздяла с приемни родители – придружаване и подкрепа на децата в ситуация на раздяла при напускане на дома на приемните родители
  • Групи за подкрепа на приемни родители- целта е да се помогне на приемните родители да се почувстват сигурни в решението си, да споделят опит и да си оказват взаимопомощ в отглеждането и възпитанието на децата, да се предават добри практики. Групите се провеждат, съобразно индивидуалните потребности на приемните родители – ежемесечно или през месец, водени от външен специалист с определена професионална насоченост или от специалист от КСУДС-Пловдив. Супервизия на приемните родители – ЦОП осигурява ежемесечна супервизия на приемните родители от външен специалист или вътрешен за КСУДС-Пловдив ресурс.
  • Поддържащо обучение за приемни родители – услугата е в подкрепа на приемните семейства, при които има настанени деца с оглед успешно справяне със специфични потребности на децата. Обученията се планират съобразно потребностите на приемните семейства.

  Близки и роднини

  • Оценка на капацитет и средата при близки или роднини на дете - извършва се с оглед преценка на възможностите на близките или роднините, които са заявили желание да полагат грижи за дете, да посрещнат потребностите му. За пълната оценка на родителския капацитет е необходимо да има актуална оценка на потребностите на детето.
  • Наблюдение и подкрепа на близки и роднини - осъществява се чрез домашни посещения и сесии като целта е подобряване на грижата, мотивиране, подкрепа на семейството за преодоляване на трудни ситуации. Същевременно се наблюдава адаптацията и развитието на детето в семейна среда;
  • Директна работа с дете – социална и/или психологическа - целта е, у детето да се развие разбиране за събитията в живота му и ролята на семейството. Използват се различни техники, включително „История на живота”

   

  3.2.2. Осиновяване

  • Обучение за кандидат – осиновители - провежда се съобразно утвърдена от Министъра на труда и социалната политика програма. Организацията на сесиите подпомага споделянето на опит, обмяната на мнения и дава възможност на клиентите да се включват в различни ролеви ситуации. Води се от двама специалисти, определени със Заповед на Директора на КСУДС-Пловдив.
  • Социално проучване на кандидати за осиновители относно годността им да осиновят дете – съобразено с изискванията, отбелязани в Наредба РД 07-7 от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене на регистрите за пълно осиновяване.
  • Консултиране на кандидат осиновители – при вземане на решение за осиновяване, в процеса на осиновяване, след вписването им Регистъра, след първа среща с детето, в процеса на адаптация и др.
  • Подкрепа на осиновители - осъществява се чрез домашни посещения и сесии като целта е подобряване на грижата, мотивиране, подкрепа на семейството за преодоляване на трудни ситуации. Същевременно се наблюдава адаптацията и развитието на детето в семейна среда; подкрепят се семействата при разкриване произхода на детето.
  • Групи за подкрепа на осиновители - целта е да се помогне на осиновителите да се почувстват сигурни в решението си, да споделят опит и да си оказват взаимопомощ в отглеждането и възпитанието на децата, да се предават добри практики.
  • Психологическа работа с деца в процес на осиновяване
  • Директна работа с детето след осиновяването – подкрепа по отношение на загубите, които преживява, трудностите в адаптацията, развитие на идентичността и др.