Петък, 12 Юли 2024

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Осиновяване

  Осиновяване – тази дейност се осъществява от екип на ЦОП

   

      Обучението на кандидат осиновители е част от процеса на оценяването за вписване в Регистъра за осиновяващи при условията на пълно осиновяване и се извършва в рамките на тримесечния срок за оценка. Оценяването на семействата се осъществява от социален работник от Дирекция „Социално подпомагане" – ОЗД, а за обучение кандидатите се насочват с направление за предоставяне на социални услуги към доставчик. Обучителните модули за разработени в съответствие с утвърдена програма от Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. Организацията на сесиите подпомага споделянето на опит, обмяната на мнения и дава възможност на кандидатите да се включват в различни ролеви ситуации. Обучението се планира и провежда при сформиране на група от най-малко три семейства. – максимално 10 семейства. Осъществява се от специално обучени за целта социални работници в Центъра за обществена подкрепа в рамките на два дни.

      За подкрепа на осиновители с вече осиновени деца екипът на ЦОП организира ежемесечно групови срещи - целта е да се помогне на осиновителите да се почувстват сигурни в грижата за детето, да разберат някои от особеностите в поведението на децата в периода на адаптация, да поставят важни въпроси, на които не могат да намерят отговор, да споделят опит и да си оказват взаимопомощ в отглеждането и възпитанието на децата, да обменят добри практики и идеи. Групите се водят от социален работник и психолог, в извън работно време, като при необходимост се осигурява специалист от екипа, който да се грижи за децата в ЦОП по време на самата среща.

  За повече информация виж в: УСЛУГИ