Вторник, 05 Юли 2022

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Превенция на насилието

  По превенция на насилието над деца в КСУДС работи екип ЦОП

      Превенцията на насилието цели да се предотврати насилието над деца чрез: предоставяне на подкрепа на деца и родители,

  която включва психологическо консултиране на деца, чиито родители са в бракоразводен процес и имат спор по отношение упражняването на родителски права и на родителите с оглед спазване правата на детето, оценка на последствията от насилието върху психическото състояние и развитие на детето и на ресурсите му за справяне с травмиращото събитие; изготвяне на план за работа за преодоляване на неблагоприятните последици, оценка на нагласите на семейството към преживяното насилие и капацитета на родителите за справяне и съдействие.

      Предоставя се психологическа подкрепа на детето за преодоляване на последиците от преживяното насилие, подкрепа на семейството за повишаване на капацитета му за справяне, чрез включване в група за родителски умения или друга подходяща форма на интервенция.

      Предоставят се обучителните курсове „Превенция на агресията, насилието и стреса" / предназначението на курса е да информира подрастващите за начините за справяне с агресията в училище и на улицата, как да се предпазват от застрашаващи ситуации; видовете насилие и индикации за разпознаване; „Трафик и насилие" /темите предоставят информация за ефектите от преживяно насилие или трафик и основни начини за справяне/.

  За повече информация виж в: УСЛУГИ