Доброволци

Стани доброволец в КСУДС

СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ В КОМПЛЕКСА ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА

Екипът на КСУДС приема доброволчеството, като ценност и се стреми да подкрепя и насърчава всеки, който има ясна и реалистична мотивация да бъде доброволец.

Ролята на доброволеца в дейността на Комплекса би могла да се реализира в широк спектър, в зависимост от спецификата на всяка от услугите и заложените стратегически цели за развитие.

Работата на доброволеца винаги се осъществява с подкрепена от отговорно лице от КСУДС. Тя може да се изразява в подкрепа при реализиране на информационни кампании, в придружаване на хора до различни обществени места, в общуване с деца и млади хора, подкрепа при реализиране на групови събития, мобилна социална работи и много други. Доброволците в КСУДС получават подкрепа, обучение и супервизия, възможност да развиват лични и професионални качества;

Подборът и включването на доброволец в дейността на КСУДС става по ясно утвърдени правила и отговаря на изискванията на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца
Основни елементи на подбора са:

  • Заявление;
  • Препоръки;
  • Интервю;

При утвърждаване на доброволеца:

  • Подписва се договор за доброволчество и длъжностна характеристика в КСУДС;
  • Предоставяте се документи – Свидетелства за съдимост; медицинско свидетелство; справка от психодиспансера, удостоверение за наличие на досъдебно производство от Районна прокуратура.

Така описаните изисквания са свързани с необходимостта, КСУДС като доставчик на социални услуги за деца, да гарантира сигурността и безопасността на децата и спазване на техните права, при ползването на услуги в КСУДС.

Ние те очакваме!
СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ!

още информация и статии:

5-ти декември – международен ден на доброволците – “Нашата сила е в доброто! Бъди силен!”

20 доброволци участваха в ремонтни дейности по проект „Подобряване на материалната среда в Звено „Майка и бебе” към КСУДС – Пловдив: „Да подарим детство”

Над 30 доброволци са подкрепили Комплекса през 2019 г. – днес е повод да ги поздравим

Да бъдеш доброволец носи огромно лично удовлетворение