Годишна среща на екипите на КСУДС – Пловдив 2022 г.

Годишната среща на екипите на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив се проведе на 21.10.2022 г. Директорът на Комплекса г-жа Недка Петрова представи емоционална презентация, отразяваща работата на отделните центрове, постиженията, предизвикателствата и плановете за развитие.

През 2022 г. КСУДС Пловдив отбелязва 17 години от своето разкриване. Към днешна дата екипът успява да съхрани ценностите от своето създаване и продължава да се развива и да върви напред.

Вече 17 години ние насърчаваме и защитаваме правата на децата и участваме активно не само на местно, но и на национално ниво в изграждането и прилагането на политики за тях.

В забързаното ежедневие често пъти забравяме кой върви до нас, какво правят колегите в другия център, какви са успехите им. Затова тази годишна среща е толкова важна и същевременно толкова вълнуваща.

Работата на КСУДС Пловдив е като живота. Започва в Звено „Майка и бебе“, където попадат майки и деца в риск. 157 бебета  са проплакали в прегръдките на своите майки, с подкрепата на екипа на ЗМБ през тези 17 години от създаването на Комплекса. Наблюдава се тенденция за увеличаване на броя на случаите, в които е предотвратено изоставянето на дете и настаняването му извън биологичното семейство – почти 100 % през 2021 и 2022 г.  Успехът се дължи на развита мрежа от партньори, които подкрепят ежедневието на потребителите, респективно качеството на предоставяната услуга;  както и отработени добри практики, имащи отношение към администрирането на услугата с дейности, които облекчават работата както на екипа, така и на клиентите, така и на нейните партньори в лицето на ОЗД

Подкрепата в развитието на децата, ученето и превенцията на социалното изключване е основна задача на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности, където средно 50 семейства всяка година получават консултиране и терапия за децата.

В ЦНСТ „Детска къща“ попадат деца, основно до 10 годишна възраст. Непрестанно се работи за доближаване на грижата до семейния модел – приготвяне на храна с помощта на децата, пазаруване и др. Основен акцент в работата е развиването на детските таланти – работа по проекти с Къща за музикални вълшебства „Дивизи“, Движение на българските майки и Фондация „Агапедия – клон България“. Участието на децата в тези проекти, допринася за по-успешната им интеграция в общността.

ЦНСТ „Майка Тереза“ е дал дом и семейство на 20 младежи през 2021 г. Отбелязва се устойчивост на добри практики, свързани с  подготовка на децата за самостоятелен живот и включване в различни проекти; все по-добра и устойчива социализация и интеграция на децата – включване в различни занимания, ателиета, професионални курсове, проекти (национални и международни), гостувания, работни стажове и др. Благодарение на партньорството с Фондация „Социална чайна“ – клон Пловдив и вече споменатите горе организации, децата от Центъра са част от общността по един ангажиращ начин, който не накърнява Услугите в звената за резидентна грижа в КСУДС, гр. Пловдив са с насочени усилия към създаване на семейна среда, към подкрепа на процесите, свързани с минимизиране престоя на децата в услугата и с тези, свързани с еманципация на децата/младежите, спрямо които живота в Центъра е тяхната единствена възможност. Все повече са децата, които са „навън”, които се представят и се заявяват, като част от обществеността с равноправни ангажименти и отговорности.

Екипът на Центъра за работа с деца на улицата може да се похвали с висок  % успеваемост на предотвратен риск от отпадането от училище. Този център е иновативна компилация от услуги и подходи – творчество, обучение и социализация.

Дейността на Центъра за обществена подкрепа е трудно да бъде описана в няколко изречения, но си струва да се отбележи кого подкрепя този център. Невидимите деца на ЦОП – тях ги има, но те са скрити зад родителски спорове, зад насилието, зад стените на училището и детската градина, където трудно намират път към тях – различните, но до тях  стои екипът на Центъра!

Работата на Комплекса би била немислима без екип „Финанси и администрация“ – хората, които превръщат парите в стойност, измерваща успеха на човешкия живот.  

Равносметката показва над 500 семейства, които всяка година биват подкрепяни от екипите на КСУДС Пловдив. И изводът от годишната екипна среща остава същия като през последните 5 години – Силата на Комплекса е в хората.

Разбира се, начертани са и целите за напред.

През 2023 г. КСУДС – Пловдив навършва 18 години.

18 години работа Заедно, за да има детство!

Споделете:
fb-share-icon