Дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“

Експерти от КСУДС Пловдив, взеха участие в дискусионен форум „Гласът на осиновеното дете“, организиран от Българска асоциация „Осиновени и осиновители“ (БАОО) и Националния алианс за социална отговорност (НАСО), който се проведе на 24 септември 2019 г. в зала на БТА. Форумът постави началото на станалите традиция Национални информационни седмици на осиновяването и даде възможност за обсъждане на актуални и важни въпроси, свързани с осиновителния процес, даде гласност на трудностите и предизвикателствата, които го съпътстват и възможност да се формулират предложения за промени, които да подобрят процеса и резултатите от него.

Във форума участваха Ева Жечева, директор на дирекция „Права на детето“ от екипа на омбудсмана на Република България, Цветанка Бахчеванджиева и Детелина Котевска от Агенцията за социално подпомагане, Анита Дичева от Министерството на правосъдието, представители на неправителствени организации, експерти в областта на осиновяването и социалните услуги, осиновители и осиновени хора.

Като част от програмата Недка Петрова (Директор на КСУДС Пловдив) и Величка Дошева (БАОО) представиха резултатите от анкетно проучване сред доставчиците на социални услуги от цялата страна (общо 32 анкетни карти, получени от 37 социални услуги). Макар и непредставително, проучването е илюстрация за част от проблемите на осиновяването и търси възможности за тяхното разрешаване.  
Сред акцентите на проучването са въпроси, свързани с прекратяването на осиновяване, предвид последствията за детето, което отново се поставя в ситуация на изоставяне. От анкетите става ясно, че за периода 2018 – 30.06.2019 г. на 159 осиновени деца са предоставяни социални услуги, като 41 са в двугодишния следосиновителен период. Децата в риск от прекратяване на осиновяването са 21, а 11 са децата, спрямо които е прекратено осиновяването.

Специалистите се разделят в мнението си дали да има или не правна възможност за прекратяване на осиновяването, но в голямата си част споделят разбирането, че обучението и подготовката на кандидатите за осиновители е недостатъчно и е необходимо да се повиши неговото качество и продължителност. Респондентите се обединяват и около мнението, че е необходимо да има възрастово ограничение за кандидат-осиновителите или да бъде фиксирана максимална възрастова разлика между тях и осиновените деца. Тези предложения се основават на наблюденията, че много от сериозните затруднения във взаимоотношенията са при осиновители и осиновени с по-голяма възрастова разлика.

По време на активната дискусия участниците във форума маркираха редица трудности от своя професионален опит, споделиха мнения и направиха предложения, в търсене на най-ефективните решения на съществуващите проблеми. Очертаха се няколко основни посоки, в които трябва да се концентрират усилията: качествено обучение на специалистите, работещи с кандидат-осиновителите, осиновителите и осиновените деца; по-продължително и детайлно проучване на кандидатите за осиновители, в т. ч. анализ на тяхната мотивация и подготвеност да станат родители-осиновители; необходимост от ясни критерии за недопускане, когато кандидатите нямат готовност за това; адекватна подкрепа за кандидат-осиновителите в периода на изчакване – от вписването им в регистрите на кандидатите за осиновяващи до първата им среща с дете, и за семействата след осиновяването и пр.

Последната част от форума беше посветена на добри практики в подготовката на кандидати за осиновители и на децата за осиновяване. Живка Айрянова и Петя Яначкова представиха опита и положителните резултати на ЦОП – Средец и фондация „За нашите деца“.

„Гласът на осиновеното дете“ още веднъж ни напомня, че всички ние сме отговорни към общото си бъдеще, в чийто център са децата. Всяко дете има правото да живее в сигурна и защитена среда, да бъде прието с неговата идентичност, произход, минало, да се познават и уважават неговите преживявания, да расте разбирано и обичано, а всички ние сме длъжни да им го осигурим. Колкото по-напред се изведе темата за осиновяването в обществения и политическия дневен ред, толкова по-бързо ще се постигнат желаните резултати. Необходимо е институциите, неправителствените организации и всички заинтересовани страни да обединят усилията си за промяна на политиките, които да поставят детето в центъра на процеса, да гарантират висок професионализъм на всички нива, адекватност и грижа за семействата, желаещи да осиновят дете преди, по време на и след самото осиновяване.

Споделете:
fb-share-icon