Стартира годишната програма за обучение и развитие на специалистите в КСУДС – Пловдив през 2021 г.

През последната година /2020/ екипът на Комплекса състоящ се от 68 човека, от които 45 специалиста за работа с деца работи усилено както за подготовка за въвеждане на новото законодателство, така и за гъвкавото адаптиране на услугите спрямо динамично променящите се потребности на нуждаещите се. Гаранцията за качеството и конкурентноспособността на услугите, което пряко въздейства върху правата и интересите на всеки отделен човек е развитието на ключови компетенции – знания, умения, нагласи у специалиста.

В изпълнение на тази стратегическа цел ежегодно Комплексът планира и реализира своя обучителна програма, която включва високо специализирани практико-приложни курсове, провеждани от доказали се професионалисти в сферата, на национално и международно ниво и супервайзори – терапевти, които ежемесечно оказват подкрепа в работа на специалистите. Цикълът обучителни курсове  стартира на 04.03.2021 г. с двумодулно обучение-уъркшоп „Къщата“ с обща продължителност 8 дни /два модула по 4 дни/ за развитие на 10 ключови умения за комуникация. Първите две нива разгръщат и развиват способността на участниците да разпознават и коригират собствените си трудности и проблемни зони, давайки възможност за нова перспектива във взаимоотношенията. Обучението е изнесено в специална база на организацията и в него ще се включат ръководители на екипите и методисти, общо 9 човека. Целта е специалистите да повишат уменията си за комуникация в организацията, да повишат ефективността за договаряне, развитие и представяне на услугите на месно, регионално и национално ниво. Обучението е изцяло насочено към развитие на личностните умения и емоционалната интелигентност на участниците, последното от които е ключова компетенция за успешното справяне с предизвикателствата на социалната работа.
Паралелно с това стартира специализирано обучение за инструктори по първа долекарска помощ за деца до 12 годишна възраст. В рамките на 50 часа – 20 теория и 30 практика ще бъдат обучение 8 специалисти от различните екипи на Комплекса за работа с възрастни – семейства на деца, кандидат-осиновители, кандидат приемни родители, специалисти работещи в звената за резидентна грижа, приемни родители и др. за оказване на спешна помощ при възникнал инцидент с дете в домашни условия. Потребността за реализиране на подобен курс е провокирана от изискванията на специализираната програма за обучение на кандидат-осиновители и високо оценения модул за нуждата от това обучение насочен за тези хора/ високо оценената потребност да се акцентира и развива това нещо. В рамките на обучението инструкторите ще получат възможността да развият компетенции за справяне с тежки форми на травматизъм – кръвотечения, счупвания; спешни състояния – задавяния, шок; изгаряния, измръзване, удавяне. Включително и ще придобият компетентността да се реализират като инструктори по долекарска помощ на други възрастни. Обучението ще се проведе от експерти – обучители и инструктори, членове на СНЦ “Аварийно спасяване Пловдив“, които имат опит в аварийно спасяване и кризи.
С реализирането на тази обучителна програма ръководството на Комплекса дава заявка за формиране на една съвсем различна насока на развитие, а именно изграждане на ресурс от специалисти, които да предоставят обучения за развитие на цялата професионална общност.
Третото обучение от цикъла е на тема „Приложение на семейна медиация в социалната работа“ и е предвидено за 15 човека от екипа на Комплекса. В рамките на два дни специалист и практикуващ медиатор ще обучава социални работници и психолози на основните принципи на медиацията, ролята на медиатора, особености на комуникация с клиентите в процеса. Потребността от развитието на компетенции, свързани с комуникацията и медиирането на тежки конфликтни ситуации между родители, между деца и родители, между близки, деца и родители е породено от все повече нарастващия брой случаи, в които се налага намесата на социалната услуга в разрешаване на тежки конфликтни ситуации, в които се нарушават ключови права на детето. Обучението се провежда за втори път и е предназначено за новоприсъединили се членове на екипа. Член на екипа на Комплекса е обучен и регистриран в Регистъра на медиаторите към Министерството на правосъдието, специалист по обща и семейна медиация.
В началото на м. февруари стартира и плана за провеждана на специализирана външна супервизия на екипите, който се изпълнява от четирима специалисти – терапевти, с планирана продължителност общо 350 часа – групова и индивидуална, предназначена за социални работници, психолози, логопеди, специалисти, провеждащи разпити на деца. Супервизията е част от стандартите за качество на социалните услуги, който стандарт е силно залегнат в новия закон за социалните услуги.
През настоящата година – през м. април приключва обучение на специалисти от звената за резидентна грижа, в използването на метода AMBIT, обучението се провежда от специалисти на Ана Фройд Център за деца и семейства – Лондон и Ноу хау център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет. В рамките на обучението, което включва и последваща специализирана супервизия, специалистите развиват компетенции, насочени към разбиране на детското страдание, особеностите на младежите, които израстват в резидентна грижа и създаването на реални възможности за тяхната интеграция в обществото.
За останалата част от цикъла на Обучителната програма се водят предварителни преговори и логистична подготовка.

Ръководството на Комплекса вярва, че инвестицията в човешкия капитал и развитието на успешни ключови компетенции на работещите с деца е пряка инвестиция в гарантиране на човешките права и възможност за интеграция на уязвимите групи.

Споделете:
fb-share-icon