Стандартите за заплащане на труда – гаранция (ли са?) за ефективното управление на човешките ресурси?

 • Кой може да бъде социален работник в България?
 • Как се наема и управлява персонала?
 • Как се обучава и развива персонала?
 • Как се анализират и планират човешките ресурси?
 • Защо професията „социален работник“ не е регулирана? (дейност или съвкупност от дейности от обществена значимост и от съществено значение за живота и здравето на хората, упражняването на която е определено чрез законови разпоредби за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата професионална организация)
 • Как се обучават, мотивират и подготвят бъдещите социални работници в университетите?
 • Каква е връзката между МТСП и МОН?

Поредица от въпроси, които вълнуват екипа и ръководството на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – Пловдив и които станаха отправна точка на един блиц анализ на ситуацията със стандартите за качество, единните разходни стандарти, който формират бюджета и управлението на кадрите.

Управлението на човешките ресурси е важен компонент от ръководенето на организациите. То е стратегически подход за водене на най-ценните активи на една институция – хората, които допринасят за постигане на нейните цели. Управлението на човешките ресурси включва множество дейности:

Наредбата за качеството на социалните услуги регламентира условията за повишаване на качеството на социалните услуги и тяхната ефективност в подкрепа на хората, които ги ползват. За постигането на този приоритет основен акцент е поставен върху професионалната подготовка на служителите, които предоставят социални услуги, и осигуряването на възможности за тяхното обучение, кариерно и личностно развитие.

С наредбата се определят стандартите за качество на социалните услуги и критериите за тяхното изпълнение. Стандартите включват изисквания за организацията и управлението на услугите, за броя и квалификацията на служителите и критерии за ефективността на постигнатите резултати в подкрепа на хората.

Съгласно стандартите за качество и критериите за тяхното изпълнение, определени за социалната услуга Терапия и рехабилитация и по конкретно стандарт 9 и 10:

 • Препоръчителният коефициент за терапия и рехабилитация е 0,3;
 • Основни специалисти – социален работник, рехабилитатор, ерготерапевт, трудотерапевт, психолог, педагог, логопед;
 • Препоръчителни специалисти – специален педагог, арттерапевт, специалист РДР, специалист РДИ;
 • Общи длъжности не са предвидени ;
  • Изисквания и умения:  специални умения – водене на случай, работа с уязвими групи, умения за бърза адекватна реакция и взимане на решения в криза, комуникативни умения и умения за работа в екип.

За илюстрация е използван пример за Център, който предоставя социални услуги.

 • Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности
 • При капацитет на услугата 30 (в случая ЦСРИ, предоставящ терапия и рехабилитация) – персонал 9 щата;
 • Съгласно Решение № 280 от 05.05.2022 г. ЕРС за ЦСРИ 5 322 лв.; общо за Центъра 159 660 лв.;
 • Коефициент за заплащане на труда на основни специалисти, осъществяващи ръководство 180 % от МРЗ;
 • Коефициент за заплащане на труда на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата 160 % от МРЗ.

Горе описаните общи положения намират приложение в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца със специфични потребности към КСУДС Пловдив,

 • Капацитет 30 потребители

Социални услуги:

 • Информиране и консултиране – общодостъпна и специализирана;
 • Застъпничество – специализирана;
 • Посредничество – специализирана;
 • Терапия – специализирана;
 • Рехабилитация – специализирана;
 • Обучение за придобиване на умения – общодостъпна и специализирана;
 • Общностна работа – общодостъпна.

Екипът:

 • ръководител, по образование специален педагог, работи в Центъра от 15 години
 • социален работник, по образование е психолог, работи в Центъра от 12 години
 • социален работник, по образование е социален педагог, работи в Центъра от 12 години
 • музикотерапевт, по образование е музикален педагог, работи в Центъра от 14 години
 • психолог, по образование е психолог, работи в Центъра от 7 години (в КСУДС от 12 години)
 • логопед, по образование е учител и логопед, работи в Центъра от 1,5 години 
 • специалист „Човешки ресурси“.

Бюджетът (стандарт 8):

Размерът на работните заплати съответства на Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.

Изчисленията показват, че от общата сума на годишния бюджет почти 95 % са нужни за гарантиране на заплати и осигуровки на назначените служители. Трябва да се отбележи, че съгласно коефициента за щатното разписание на центъра е препоръчително работата да бъде обезпечена от 9 служители, а в ЦСРИ ДСП са назначени 7.

Същевременно в Стандартите е разписано, че доставчикът на социалната услуга осигурява условия за професионално развитие на служителите, въвеждащи и надграждащи обучения, групови и индивидуални супервизии, за чието осъществяване също са необходими финансови ресурси.

Финансови ресурси на нужни и за текущите разходи, съпровождащи предоставянето на социални услуги. И от направените изчисления се вижда, че те са крайно недостатъчни.

Темата „Стандартите за заплащане труда – гаранция (ли са?) за ефективното управление на човешките ресурси“ бе представена от г-жа Недка Петрова, директор КСУДС Пловдив на НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ с международно участие „ВИЗИЯ ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“, организиран от Национален Алианс за Социална Отговорност и проведен в периода 14-17.06.2022 г.

Националния форум събра на едно място социално отговорните работодатели и социалните услуги. В панела „Управление, организация и качество на социалните услуги“ бяха представени добри практики, предизвикателства, предстоящи промени в хода на адаптиране на работата към новото законодателство (Закон за социалните услуги и подзаконовите нормативни документи).

Изводът, който екипът на Комплекса направи от своя анализ и от споделения опит на други организации в време на форума се свежда до следното:

 • Без специалисти не може да има качествени социални услуги;
 • Ефективното управление на човешките ресурси се случва с работеща система за обучение, квалификация, подбор, оценяване, развитие и грижа за ЧОВЕКА и с достатъчен финансов ресурс за обезпечаване на всички елементи от системата на управление на човешките ресурси.

Форумът на НАСО се оказа интересна конференция, която за пореден път разгърна хоризонт, от който се виждат огромните предизвикателства пред работещите в социалните услуги. Екипът на КСУДС Пловдив се надява, че поставените въпроси ще достигнат до достатъчно ангажирани експерти на различни нива, които да работят по очертаните теми и с общи усилия да осъществим промяната, която ще подобри качеството на социалните услуги и ще повиши имиджа на професията „социален работник и останалите специалисти, които участват в предоставянето на социални услуги.

Споделете:
fb-share-icon