Обяви

Комплекс за социални услуги за деца и семейства обявява конкурс за: 

Социален работник в Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности /по заместване/

Изисквания:

Вид и равнище на образованието:

 • Завършили във висши учебни заведения по специалностите „Специална педагогика“, „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, Психология, „Педагогика”, минимална степен Бакалавър.

Допуска се, при производствена необходимост и липса на кандидати, длъжността „социален работник” да бъде заемана от:

 • Обучаващи се (минимум трети завършен курс) във висши учебни заведения по специалностите „Специална педагогика“, „Социални дейности”, „Социална педагогика”.

Трудов и професионален опит: не се изисква трудов опит за завършилите в последните три години и тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работа с деца и  опит в работа с екип е предимство.

Специални умения, допълнителни квалификации и преквалификации: работа с компютър.

Стартова заплата 1492 лв.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография 
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

 • чрез Jobs.bg;
 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

Краен срок за кандидатстване: 09.04.2024 г.
Устно събеседване: 18 и 19.04.2024 г.
За допълнителна информация: 032/ 658 150

Комплекс за социални услуги за деца и семейства обявява конкурс за: 

Специалист Връзки с обществеността  

Позицията е на 4-часов работен ден, по заместване.

Вид и равнище на образованието: Висше – „Връзки с обществеността“, „Журналистика“, „Филология“ и др. подходящи, съобразно дейността на КСУДС – Пловдив, минимална степен Бакалавър.

Трудов и професионален опит: опит в работа в екип, предишен професионален опит в областта на връзките с обществеността е предимство.

Специални умения, допълнителни квалификации и преквалификации: работа с компютър, работа със софтуер за презентации и графичен дизайн.

Стартова заплата: 746 лв.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

 • чрез Jobs.bg;
 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

Краен срок за кандидатстване: 10.04.2024 г.

Устно събеседване: 15.04.2024 г.

За допълнителна информация: 032/ 658 150

Комплекс за социални услуги за деца и семейства обявява конкурс за

Социален работник в Център за настаняване от семеен тип

Изисквания за образование:

 • висше – „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, „Психология“, „Педагогика“, минимална степен „Бакалавър”.
 • При липса на достатъчно кандидати се допуска назначаването на обучаващи се в горе описаните специалности, които в последствие ще работят под супервизия.

Не се изисква трудов опит за завършилите през последните 3 години, както и за тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работата с деца и опит в работа в екип е предимство.

Длъжността предвижда работно време на график. Центърът работи 24/7.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

За допълнителна информация: 032/ 658 165 Е. Костова