Обяви

Комплекс за социални услуги за деца и семейства търси да назначи 

Социален работник в Център за обществена подкрепа

Изисквания:

Вид и равнище на образованието:

 • Завършили във висши учебни заведения по специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, Психология, „Педагогика”, минимална степен Бакалавър.

Допуска се, при производствена необходимост и липса на кандидати, длъжността „социален работник” да бъде заемана от:

 • Обучаващи се (минимум трети завършен курс) във висши учебни заведения по специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”.

Трудов и професионален опит: не се изисква трудов опит за завършилите в последните три години и тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работа с деца и  опит в работа с екип е предимство.

Специални умения, допълнителни квалификации и преквалификации: работа с компютър.

Стартова заплата 1248 лв.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

 • чрез Jobs.bg;
 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

Краен срок за кандидатстване: 21.09.2023 г.
Устно събеседване: 26 и 27.09.2023 г.
За допълнителна информация: 032/ 658 150

Комплекс за социални услуги за деца и семейства обявява конкурс за

Социален работник в Център за настаняване от семеен тип

Изисквания за образование:

 • висше – „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, „Психология“, „Педагогика“, минимална степен „Бакалавър”.
 • При липса на достатъчно кандидати се допуска назначаването на обучаващи се в горе описаните специалности, които в последствие ще работят под супервизия.

Не се изисква трудов опит за завършилите през последните 3 години, както и за тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работата с деца и опит в работа в екип е предимство.

Длъжността предвижда работно време на график. Центърът работи 24/7.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

За допълнителна информация: 032/ 658 165 Е. Костова