Обяви

Комплекс за социални услуги за деца и семейства обавява конкурс за  

Социален работник в Център за обществена подкрепа

Изисквания за образование:

 • Завършили във висши учебни заведения по специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, Психология, „Педагогика”, минимална степен Бакалавър.

Допуска се, при липса на кандидати, длъжността „социален работник” да бъде заемана от:

 • Обучаващи се (минимум трети завършен курс) във висши учебни заведения по специалностите „Социални дейности”, „Социална педагогика”.

Трудов и професионален опит: не се изисква трудов опит за завършилите в последните три години и тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работа с деца и  опит в работа с екип е предимство.

Специални умения, допълнителни квалификации и преквалификации: работа с компютър

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

 • чрез Jobs.bg;
 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

Краен срок за кандидатстване: 21.09.2022 г.
Устно събеседване: 27 и 28.09.2022 г.
За допълнителна информация: 032/ 658 150

Комплекс за социални услуги за деца и семейства обявява конкурс за

Социален работник в Център за настаняване от семеен тип

Изисквания за образование:

 • висше – „Социални дейности”, „Социална педагогика”, „Предучилищна педагогика”, „Начална училищна педагогика”, „Психология“, „Педагогика“, минимална степен „Бакалавър”.
 • При липса на достатъчно кандидати се допуска назначаването на обучаващи се в горе описаните специалности, които в последствие ще работят под супервизия.

Не се изисква трудов опит за завършилите през последните 3 години, както и за тези, които се обучават. При всички останали случаи, опит в работата с деца и опит в работа в екип е предимство.

Длъжността предвижда работно време на график. Центърът работи 24/7.

Пакетът от документи, които кандидатите трябва да подадат включва:

 • Автобиография и/или попълнен формуляр за кандидатстване по образец
 • Мотивационно писмо
 • Препоръки и др. по усмотрение на кандидата (могат да бъдат представени и по време на устното събеседване)

Документите се подават:

 • чрез изпращане по електронната поща ksu_decaisemeistva@plovdiv.bg;
 • лично на рецепцията в сградата на КСУДС с адрес гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38;

За допълнителна информация: 032/ 658 165 Е. Костова