За три години работа изнесеното работно място на КСУДС-Пловдив в община Калояново доказа ефективността си и се утвърди като добра практика  

Изнесеното работно място на КСУДС Пловдив в Община Калояново е официално открито на  17.09.2019 г. Неговото функциониране е регламентирано с подписан Механизъм за взаимодействие при предоставяне на социални услуги.

Вече три години използвайки ресурсите на местната общност, с активното сътрудничество на Община Калояново и Дирекция „Социално подпомагане“ Хисаря, екипът на КСУДС подкрепя нуждаещите се жители. Специалистите работят в насока превенция на изоставянето, превенция на риска, превенция на отклоняващото се поведение, приемна грижа, социална рехабилитация и интеграция.

Какво споделят представителите на Община Калояново по случай годишнината четете в следващите редове.

Г-жа Виктория Михайлова е кмет на Община Калояново от есента на 2021 г. С поемането на кметския пост, г-жа Михайлова се запознава с работата на изнесеното работно място за предоставяне на социални услуги и продължава започнатото през 2019 г. партньорство с Община Пловдив в тази насока.

– Какви са предизвикателствата пред Общината в хода на функциониране на изнесеното работно място?

– Изнесено работно място на КСУДС-Пловдив в община Калояново от стартирането си на 17.09.2019 г  до момента, доказа ефективността си и утвърди добра практика по отношение на дейността си по няколко показателя. Наличието на център – условно наречено изнесено работно място на КСУДС-Пловдив е в непосредствена близост до жителите на населените места в община Калояново. Възможност да се достигне до клиентите в естествената им /домашна, училищна, работна, общностна и т.н/ среда. Възможност да се използва компетенциите и разнообразието от услуги на професионалисти, с богат и многообразен опит – социален работник, психолог, логопед, музикотерапевт, рехабилитатор и юрист.

– Как партньорството между Община Пловдив и Община Калояново по отношение на социалните услуги може да устои във времето, за да бъде от полза на хората от общността?

– Община Калояново и община Пловдив са работили винаги в сътрудничество, като райони в една област. Безспорен е фактът за ползата на община Калояново от община Пловдив – има изградена голяма мрежа от много добре развити и работещи социални услуги, които в голяма част обхващат и социални услуги за деца, каквито на този етап не са налични и от там не можем да задоволим потребностите на тези, които се нуждаят от тях.

Община Калояново ще разчита на подкрепата и сътрудничество с община Пловдив и за в бъдеще.

Г-жа Атанаска Бакалска е старши експерт “Социални дейности“ в община Калояново от 2018 г. Тя е един от авторите на идеята за изнесеното работно място и е в основата на неговото създаване, като в предишни интервюта е споделяла, че случването му е „сбъдната мечта“.

– Какво е важно да се вземе предвид, когато се пристъпва към партньорство с друга община?

– Социалните услуги играят все по-важна роля за превенция на социалното изключване и създаване на социална компетентност, която позволява на хората да реализират своите права.

Пристъпването към партньорство между общини настъпва тогава когато в една община няма социална услуга, която й е необходима, а в друга има мрежа от такива, с утвърдена практика и професионализъм.

Законът за социални услуги е нормативният документ, който дава реална възможност такова партньорство да бъде осъществено като се осигури достъп до специалисти по различни направления.

Предстои приемането на национална карта за социалните услуги,  където ще бъдат заложени социални услуги, различни за всяка община. Община Калояново няма обективна възможност за осигуряване на предоставянето на социална услуга. Възможността за партньорство между община Калояново и община Пловдив даде предимство за ползване на социални услуги от вече утвърдени доставчици, с доказан опит  и дълга практика. Дори и да бъде разкрита такава услуга в община Калояново в бъдеще, ще е нужно време за ефективност и ефикасност. Ето защо заложената нормативна възможност за партньорство между две общини ще даде по-добър и по-бърз ефект при ползване на социални услуги преди те да са започнали своята дейност на територията на община Калояново. 

Какво друго, освен Закона е важно да се вземе предвид? Много важен фактор при вземане на решение за партньорство е вида на социалната услуга, броя на ползвателите и отдалечеността от местоположението на услугата.

– Каква подготовка е необходима преди стартирането на работата с клиенти?

– Безвъзмездно предоставяне на помещение, обзавеждане, материали.

Споделете:
fb-share-icon