Как медиацията подкрепя родители в конфликт – добра практика в ЦОП

От няколко години насам екипът на КСУДС – Пловдив забелязва повишаване на случаите на „родители в конфликт” и на „синдрома на родителското отчуждение”. Това е повода в Центъра за обществена подкрепа да се разработи пакет от услуги – Информационна програма за родители в раздяла, преди по време и след развод, Медиация и Контактен център.

Медиацията е: алтернативен способ за разрешаване на правни и неправни спорове; доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Екипът на ЦОП предлага медиирани срещи в контекста на семейна медиация. Основната работа е възложена на обучен медиатор и юрист, като ключова роля имат и социалните работници.

Миглена Михтарска е психолог, медиатор към КСУДС – Пловдив, разговарям с нея за натрупания опит и защо медиираните срещи имат толкова плюсове.

Какво е медиация и как се става медиатор?

Медиацията е една нова услуга в Комплекса, насочена е към потребители, които са в ситуация на спор, конфликт или противоречие и имат желание да стигнат до приемливи за себе си решения. Медиаторът е трето лице, неутрално, в отношенията между двете страни, който има за цел да регулира процеса на взимане на решение, като съблюдава принципите на равнопоставеност, добронамереност, поверителност. Самата медиация е една бърза процедура, по-евтина в сравнение със съдебния процес, по-щадяща, според мен, по-ефективна. Тя има предимство, защото страните сами стигат до взаимноизгодно решение, което означава че се прилага принципът „Печеля-Печелиш”. Медиаторът може да има професионални познания в различни области, в нашия случай, социална услуга, медиаторът е човек, който има подготовка в социалната сфера, психологически умения и подкрепя хората в търсенето на решения по отношение на спорове за родителски права, за режим на лични отношения или всякакви междуличностни отношения, свързани с деца, родители, семейства като цяло.

Как се става медиатор?

За да бъдеш медиатор е необходимо да се премине специализирано обучение, с практическа насоченост. То се предоставя от различни организации, които имат правоспособност да го провеждат. След преминато обучение и ободрение на кандидата от Министерство на правосъдието, става вписването на медиатора в Единен регистър на медиаторите в България. Достъп до регистъра имат всички лица, така че когато човек иска да направи избор за свой медиатор, може да направи справка в регистъра, да получи повече информация за конкретното лице и да прецени дали  той е най-подходящия за неговия случай.

В какви ситуации се ползва медиация?

Медиацията е процедура, която може да се ползва във всяка една област на живота ни, както между двама човека, две физически лица, така и между човек и институция, при обществени казуси, трудово-правни отношения, семейни отношения, имотни въпроси и т. н.

Как се провеждат медиираните срещи в КСУДС – Пловдив?

От страна на Отдел „Закрила на детето“ се насочват за работа родители в процес на раздяла или идват самозаявени клиенти, които търсят конкретно медиация. Медиираните срещи се провеждат от септември 2018 г. и са част от пакета за работа с родители и семейства – Информационна програма за родители в процес на раздяла, преди по време и след развод, Медиация и Контактен център. Тези три услуги представляват цялостен пакет за подкрепа на родители в раздяла и винаги са в посока гарантиране правата на децата и подкрепа на семейството като цяло. Родителите в процес на раздяла спорят за родителски права, режим на лични контакти, издръжка на дете и могат да отнесат тези свои разногласия в съда или при медиатора. Ползите от медиираните срещи са, че спестяват време, средства и негативни последици върху психиката на всеки от участниците. Смисълът на медиацията е, че търси диалог между страните, възстановява комуникацията, снижава напрежението, изхождайки от позицията на това, че търсим приемливо решение и за двете страни, тъй че да няма ощетени. Може да имаме успешна изцяло медиация по всички точки, може да имаме частично постигнато споразумение по няколко спорни момента, а може да не се стигне до споразумение, ако медиацията е отказана още в самото начало от едната страна, защото това е изключително и изцяло доброволна процедура. Но самия факт, че хората търсят решение, и то търсят споразумение помежду си извън съдебна зала, показва готовност за диалог и е нещо, което е добре да бъде подкрепяно, насърчавано и развивано във времето.

Как родителите биват мотивирани да изберат решаване на техния спор чрез медиация?

Случаите идват при нас, насочени за програмата за родители в конфликт. Екипът на ЦОП има предварителна работа с родителите, която е в посока проучване на техните нагласи, изследване на същината на проблема, предложения за подкрепа. Едва при готовност и съгласие се преминава към медиирани срещи с цел вземане на решение. Тази подготовка, която осъществява социалния работник, индивидуалната работа с родителите и даването на подробна информация за ползите от медиацията, съпоставени с негативните последици върху детската психика, особено в случаите, в които детето е въвлечено в конфликта между родителите, е ключова за решението за провеждане на медиирани срещи. Нашият екип има много повече възможности и време за мотивация на хората и за убеждаване в плюсовете на медиацията.  Можем за кажем, че медиацията помага на децата, защото подкрепя родителите им да търсят път към диалога, комуникацията помежду си, към съвместното вземане на решения по отношение на детето и ги подкрепя в това да бъдат по-добри родители.

Когато има стартирал съдебен процес, но хората решат да ползват медиация, какво се случва тогава?

Временно се стопира, като за това се уведомява съдията и съдиите обикновено подкрепят хората в това да изработят сами споразумение помежду си, което в последствие да бъде утвърдено от съдията като съдебно решение с цялата му законова тежест. Тук е ролята на юриста в Комплекса, а именно да оформи крайния вариант на постигнатото споразумение, така че то да отговаря на изискванията за внасяне в съда и да бъде издържано от гледна точна на нормативната база.

Бихте ли разказала за конкретен случай от Вашата работа?

Мога да разкажа случай, при който след предварителна работа с двамата родители: премината информационна програма за родители в раздяла, индивидуална работа на всеки един от тях със социален работник, те заявиха готовност, мотивация и желание за включване в медиирани срещи. Цел на срещите беше регулиране на взаимоотношенията помежду им, по отношение на детето – като режим на лични контакти, размер на издръжка и други. Двамата тръгнаха от един идеалистичен вариант как да продължат да бъдат родители след своята раздяла. Те преминаха през обсъждане на много плюсове и минуси и стигнаха до реалистичен и на практика безпроблемно приложим режим на съвместно родителство, грижи за детето през седмица за всеки от родителите, равно финансово участие в месечната издръжка на детето, регулиране на контакта по отношение на личните празници на детето, семейни празници, лични празници на родителите, Коледа, Нова година, ваканция лятна, зимна, пролетна. Те стигнаха до приемливо решение, което утвърдиха в споразумение. В рамките на 2 сесии беше постигната успешна медиация по всички точки, които касаят семейните взаимоотношения и в последващо съдебно дело тяхното споразумение беше утвърдено от съдия и стана техния регламент за изпълняване на родителската роля по отношение на детето. Това което се случи в тези две срещи, освен, че хората постигнаха споразумение, беше да вземат важни решения за живота и бъдещето. Както своето, така и на детето. Неща, свързани с контакта с разширено семейство, запазване на училището, пътуване на детето в чужбина и комуникация и съдействие във всеки един момент по отношение на здравословното състояние и на важните моменти от развитието му, избор на училище и т.н. – неща, които обикновено родителите е добре да решават заедно. Това е една безспорно успешна медиация.

Как съдиите приемат споразуменията, постигнати чрез медиация?

Съдиите, освен че препоръчват медиацията, те все по-често търсят мнението на специалистите от КСУДС – Пловдив, когато казусът е доста сложен и трябва да се вземе решение. По един такъв случай ме призоваха по делото, изслушаха ме, попитаха ме и взеха под внимание становището ми. В този случай без обективна причина контакт между детето и единия родител не се осъществяваше, връзката беше прекъсната и това прекъсване се толерираше от другия родител. Съдът разписа регламент за лични контакти. Често пъти ние сме буфер между родителите. Но по-важната ни роля е да подкрепяме детето и да гарантираме неговите права.

Финала на този разговор и представяне на добра практика ще поставим с коментарите на Георги Минков – юрисконсулт в КСУДС – Пловдив.

Каква е ролята на юриста в процедурата за медиация?

Повечето медиатори са юристи, но в контекста на нашата работа – предоставяне на социални услуги, е логично, че обученият медиатор е психолог, който има опит в работата със семейства и в консултирането на родители в процес на раздяла. Когато в процеса на сесии по медиация се намери общо решение, дори то да не е по всички точки, тогава аз се включвам в среща с медиатора и клиентите и уточняваме всички договорени аспекти. Моята задача е да оформя постигнатите решения, като издържан пред закона и пред съда документ. Има най-различни случаи, които са на различен етап от съдебно производство или не са стигнали до съда. Решенията от медиираните срещи могат да се оформят като документ, който съда да признае и да приеме за решение от делото. Ако няма съдебен спор, решенията от медиираните срещи могат да се оформят като един договор между двете страни, който да се завери пред нотариус и да гарантира, че всеки от страните ще поеме и изпълни своите ангажименти.

Какви са плюсовете и минусите от медиацията?

Има само плюсове. Избягват се тежки и дълги съдебни спорове, които задълбочават конфликта между родителите и утежняват ситуацията, в която живее детето. Спестяват се много средства – за адвокати, за съдебни такси. Спестява се много време – време, което родителите могат да прекарват пълноценно с детето си.  

В заключение: Медиираните срещи помагат на хората да вземат важни решения чрез диалог и при спазване на принципа „Печеля. Печелиш.“. Ползването на медиация при спорове за родителски права и режим на лични контакти е съвременен начин за споразумяване, който гарантира спазване на детските права.

Споделете:
fb-share-icon