Сряда, 27 Май 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Обучителни курсове

   

  •    Информационен курс „Какво се случва с мен в пубертета” – предназначението на курса е да информира подрастващите за етапите, през които преминават в процеса на своето развитие и съпътстващите ги промени. Провежда се в две сесии, с времетраене по 45 минути, адаптиран за деца и младежи от 9 до 14 години.

  •    Курс „Аз и другите” – предназначението на курса е да информира подрастващите за начините за разпознаване на насилието (включително видове насилие), причините, пораждащи го, начини за справяне. Курсът е адаптиран за ученици от 8 до 14 години. Провежда се в две сесии с времетраене по 45 минути.

  •    ОК „Толерантност” - предназначението на този курс е да помогне на учениците да бъдат по-информирани и по-чувствителни и съпричастни към тези, които са различни. Да провокира у тях въпроси, свързани със собствените им представи и нагласи „ако аз съм на мястото на другия/ различния”. В продължение на две сесии се разглеждат темите толерантност - запознаване с понятията толерантност, видове дискриминация; толерантен ли съм? Предназначен е за деца от 2-ри до 4 клас.