Понеделник, 30 Март 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  05.02.2020 - Пловдивски новини - Учат младежи от центровете от семеен тип да се реализират успешно в живота по проект „Да изпълним (не)възможните мечти”

  Написана от  Публикувана в Отзвук Събота, 21 Март 2020 09:03

  В търсене на възможности за повишаване експертизата на специалистите, работещи с деца и гарантиране качеството на грижа в центровете от семеен тип, Община Пловдив реализира проект „Да изпълним (не)възможните мечти” в качеството си на партньор на „Ноу-хау център за алтернативна грижа“ към Нов български университет с финансовата подкрепа на Европейската комисия.


  "Как да вярваш и да мечтаеш, когато не си имал шанса да израснеш в своето собствено семейство?" - пред това предизвикателство се изправиха специалистите от екипите на Центровете за настаняване от семеен тип за деца без увреждания през последните 12 месеца. В рамките на проекта са обучени над 15 специалисти от услугите в качеството им на лични наставници и четирима специалисти от подкрепяща мрежа - Дирекция "Социално подпомагане", Община Пловдив и Агенция по заетостта, които да приложат специално разработена методика за работа с младежи, на които им предстои напускане на резидентна грижа и самостоятелен живот.
  Акцент в методологията е развитие на умения у специалистите, които да стимулират децата да мечтаят и да си създават реалистичен план, по който мечтите им да се изпълняват. Екипът от представители на подкрепящата мрежа работи системно и последователно с младежите, за да станат институциите, които представляват разпознаваеми за тях и те без притеснение да ги посещават и търсят експертна подкрепа.
  В проекта са включени 25 деца и младежи над 14 години от резидентните услуги към КСУДС - Пловдив, КСУ "Олга Скобелева", КСУ "Св. Св. Константин и Елена" и КСУ "Княгиня Мария Луиза“.
  През целия период с тях се работи последователно от страна на личните наставници като младежите са стимулирани да мечтаят за това какво искат да постигнат в живота си, как да го постигнат, от какво се нуждаят. И най-важното - да вярват в своите възможности и в това, че от техните активни действия зависи резултатът. И той не закъсня - един от младежите завърши образованието си през 2019 година и вече има планове за бъдещето, трима бяха записани в професионални курсове, а други започнаха почасова работа с посредничеството на подкрепящата мрежа. Младежите развиха множество умения за справяне с личните си страхове и притеснения, когато трябва да посетят непознато място и да се срещнат с бъдещи работодатели, както и да се изразяват и комуникират по подходящ начин. За някои това се оказа нелека задача, но работата продължава.
  В процеса на изпълнение на проекта, екипът и децата са подкрепяни от супервайзор, обучител и местен координатор, специално обучени за целта. В резултат на реализирания проект са изведени и някои насоки за подобряване на работата и създаване на реална възможност за устойчивост. В два от центровете за работа с деца и младежи - ЦСРИ и ЦОП са разработени пакети от услуги за подкрепа на процеса на напускане на резидентната услуга, а от страна на Община Пловдив са разкрити и предстоят да се разкриват услуги за временно настаняване на пълнолетни лица след напускане на резидентната грижа. Заедно с настаняването, младежите ще ползват и експертна подкрепа, като крайната цел е да постигнат независим живот в общността, да намерят и да се задържат трайно на работни места, да създадат устойчиви семейни връзки и да се положат усилия за прекратяване на негативната тенденция, при която няколко поколения деца да израстват в социални институции, поради невъзможност на родителите да се справят със своите отговорности като такива.

  Прочетена 12 пъти