Сряда, 27 Май 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Подай ръка, не пари

  Написана от  Публикувана в Архив Четвъртък, 14 Май 2009 12:05

  „Дневен център за работа с деца на улицата и деца, отпадащи от училище" към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства" организира работна среща за представяне на кампанията в подкрепа на просещите деца, инициирана от ЦРДУ под мотото „Подай ръка, не пари" .

  Целта на срещата бе да се представи работата на екип „Деца на улицата и деца, отпадащи от училище" с просещите и безнадзорните деца и техните семейства, както и механизма изработен от ЦРДУ за взаимодействие с институциите, които имат отношение по проблемите на децата на улицата и просещи майки с деца. Акцентът на работната среща бе дискусията-обсъждане на добри практики в Пловдив по случаите на майки използващи децата си за просия.

  На срещата участваха представители на: Държавна агенция за закрила на детето, Отдел „Закрила на детето", Местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни , Транспортна полиция, МВР, Общинска охрана. Общинска администрация.

  Прочетена 1362 пъти