Понеделник, 30 Март 2020

ЦОП

Центърът за обществена подкрепа към КСУДС предоставя социални услуги за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на риска...... продължава

ЦРДУ

Центърът за работа с деца на улицата предоставя социални услуги, свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата...... продължава

ЗМБ

Звено „Майка и бебе" е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез...... продължава

ЦСРИ

„Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални потребности” е социална услуга, чиято дейност цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност ... продължава

ЦНСТ „Майка Тереза”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Майка Тереза” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и...... продължава

ЦНСТ „Детска къща”

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Детска къща” е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда, близка до семейната, с цел пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа,...... продължава

ЖАЛБИ

Вашият глас е много важен за нас и ние искаме да го чуем.

 • Бихме искали да обсъдите с нас трудностите, които сте имали с Вашия социален работник.
 • Бихме искали да Ви окуражим да оформите оплакването си писмено и ако имате нужда от помощ, да се обърнете към нас или друго лице по Ваш избор.
 •   продължава

  A+ R A-

  Закони

  Написана от  Публикувана в Библиотека Четвъртък, 15 Април 2010 06:59

  pdf    ХАГСКА КОНВЕНЦИЯ за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
  pdf    Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие
  pdf    КОНВЕНЦИЯ за престъпления в кибернитичното пространство
  pdf    КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за борба с трафика на хора
  pdf    КОНВЕНЦИЯ № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките форми на детския труд
  pdf    КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие
  pdf    КОНВЕНЦИЯ за правата на детето  pdf    ЗАКОН за закрила на детето
  pdf    ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето  pdf    Наредба за критериите и стандартите на социални услуги за деца
  pdf    Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянета на децата и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
  pdf    НАРЕДБА № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване 
  pdf    НАРЕДБА за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
  pdf    НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
  pdf    НАРЕДБА № I-51 ОТ 12 МАРТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛИЦЕЙСКА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
  pdf    НАРЕДБА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА  pdf    МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”
  pdf    МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗВЕНО „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА” 
  pdf    МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА”
  pdf    МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА  ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА НА НИВО РОДИЛЕН ДОМ
  pdf    ИНСТРУКЦИЯ № Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие
  pdf    МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ”
  pdf    МЕТОДИКА ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА "ПРИЕМНА ГРИЖА"
  pdf    МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”
  pdf    МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ”
  pdf    МЕТОДИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЛУЧАЙ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ В РИСК ОТ ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО"

  Прочетена 4670 пъти Последно променена в Сряда, 19 Април 2017 10:36
  Още в тази категория: « Стратегии и програми